ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 

 

 

การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและ
รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

 

          ตามที่ สภาเภสัชกรรมโดยศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพภสัชกรรมได้กำหนดให้มีการสอบความรู้ในวันที่ 27-29 มีนาคม 2563 และวันที่ 24-26 เมษายน 2563 นั้น

        แต่เนื่องจากสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ได้ระบาดเป็นวงกว้าง คณะรัฐมนตรีมีมติให้มหาวิทยาลัยปิดระหว่างวันที่ 18-31 มีนาคม 2563 จึงส่งผลให้สนามสอบความรู้ทางเภสัชศาสตร์ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบในเดือนมีนาคม 2563 ได้ แต่ยังมีความจำเป็นที่นิสิตนักศึกษารหัส 57 ซึ่งกำลังศึกษาในชั้นปี 6 และจะจบการศึกษาในปี 2563 ต้องผ่านการประเมินความรู้และทักษะเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
เภสัชกรรม 

          อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 14 วรรคห้า และข้อ17 วรรคสอง แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดสอบในเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน 2563 ดังนี้

 

           ข้อ 1 การสอบทักษะ PLE-CC2 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563

          (1) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษารหัสปี 57 และสมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ยกเลิกการสอบทักษะ PLE-CC2 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยศูนย์สอบความรู้ฯ จะประเมินจากผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ส่วนที่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์ (ไม่รวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (หลักสูตรที่นิสิตนักศึกษารหัสปี 57 ใช้ศึกษา) และกำหนดเกณฑ์การประเมินคือสอบผ่านทุกรายวิชา

          (2) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษารหัสปี 57 และไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560

          (3) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มิใช่รหัสปี 57 ทั้งที่สมัครและไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563

ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น
ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 หากเป็นผู้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ในครั้งถัดไปตามกำหนดการสอบที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ประกาศโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่

          (4) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งที่สมัครและไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 หากเป็นผู้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ในครั้งถัดไปตามกำหนดการสอบที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ประกาศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่

          ข้อ 2 การสอบทักษะ PLE-CC1 ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563

          (1) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษารหัสปี 57 และสมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ยกเลิกการสอบ PLE-CC1 ในวันที่ 28-29 มีนาคม 2563 โดยศูนย์สอบความรู้ฯ จะประเมินจากผลการศึกษาของนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ระหว่างชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ส่วนที่เป็นรายวิชาเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์ (ไม่รวมวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์) ในหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมรับรอง (หลักสูตรที่นิสิตนักศึกษารหัสปี 57 ใช้ศึกษา) และกำหนดเกณฑ์การประเมินคือสอบผ่านทุกรายวิชา

          (2) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่เข้าศึกษารหัสปี 57 และไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560

          (3) สำหรับนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่มิใช่รหัสปี 57 ทั้งที่สมัครและไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 หากเป็นผู้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ในครั้งถัดไปตามกำหนดการสอบที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ประกาศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่

          (4) สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ทั้งที่สมัครและไม่ได้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 ให้ประเมินตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็น ผู้ขอรับใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2560 หากเป็นผู้สมัครสอบเดือนมีนาคม 2563 สามารถเข้ารับการประเมินความรู้ในครั้งถัดไปตามกำหนดการสอบที่ศูนย์สอบความรู้ฯ ประกาศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบใหม่

          ข้อ 3 การสอบความรู้เฉพาะทางด้านบริบาลเภสัชกรรม (PLE-PC1) และด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ (PLE-IP1) ในวันที่ 25 เมษายน 2563 ยังคงกำหนดวันสอบเช่นเดิม แต่ให้ปรับระบบการสอบเป็นระบบคอมพิวเตอร์ E-exam โดยมอบศูนย์สอบความรู้ฯ กำหนดสถานที่จัดสอบตามความเหมาะสมแก่สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เช่น (1) สนามสอบของคณะเภสัชศาสตร์ (2) จัดสอบกลุ่มย่อย (3) จัดสอบที่บ้าน (4) อื่น ๆ

          ข้อ 4 การสอบความรู้ MCQ และสอบทักษะ OSPE ในวันที่ 24-26 เมษายน 2563 ยังคงกำหนดวันสอบเช่นเดิม โดยให้ศูนย์สอบความรู้ฯ กำหนดรูปแบบการสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)    

          ข้อ 5 ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีที่มีปัญหาในการตีความ หรือมีกรณีที่มิได้กำหนดไว้ในประกาศนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ในกรณีที่นายกสภาเภสัชกรรมเห็นสมควรอาจเสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

          คำวินิจฉัยของนายกสภาเภสัชกรรมหรือของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม แล้วแต่กรณีให้ถือว่าเป็นที่สุด

 

          จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                             ประกาศ ณ วันที่  19  มีนาคม พ.ศ. 2563

 

                              จิราพร ลิ้มปานานนท์

                             (รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรหญิงจิราพร ลิ้มปานานนท์)

                             นายกสภาเภสัชกรรม