หนังสือสภาเภสัชกรรม ถึงสภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข) ข้อห่วงกังวลของสภาเภสัชกรรมต่อการบริหารจัดการโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤติโควิด
 

เรื่อง  ขอนำส่งข้อห่วงกังวลของสภาเภสัชกรรมต่อการบริหารจัดการโรคเรื้อรังในภาวะวิกฤติโควิด-19

 เรียน  สภานายกพิเศษแห่งสภาเภสัชกรรม (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข)

             ด้วยปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) มานานกว่า 4 เดือนที่ผ่านมา และทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้จัดระบบการบริหารจัดการไปแล้ว ทั้งการจัดหาและการกระจายยา เพื่อให้เกิดความมั่นใจถึงการเข้าถึงยาเหล่านี้ของผู้ป่วย ในขณะที่ยาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นรายการยาช่วยชีวิต และยาที่ใช้ในโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง เป็นต้น ที่จำเป็นต้องใช้ยาและบางรายการต้องใช้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นที่กระทรวงสาธารณสุขต้องจัดระบบการบริหารจัดการต่างไปจากภาวะปกติ เนื่องจากการระบาดของโรคกระจายไปทั่วโลก และขณะนี้ระบาดหนักในประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบยาและผลิตภัณฑ์ยารายใหญ่ ไม่ว่า จีน อินเดีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา ซึ่งประเทศเหล่านี้ได้ใช้มาตรการในการปิดประเทศ ทำให้เกิดปัญหาการจัดส่งทั้งวัตถุดิบยา ผลิตภัณฑ์ยา และบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับเริ่มมีนโยบายให้สถานพยาบาลจ่ายยาโรคเรื้อรัง 6 เดือน ทำให้มีการสำรองยาในสถานพยาบาลบางแห่งมากผิดปกติ ขณะที่การผลิตและการนำเข้ายามีปัญหาจากการระบาดของโรคมากมาย

            สภาเภสัชกรรม ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านการสาธารณสุข และแผนงานพัฒนาวิชาการและสร้างความเข้มแข็งกลไกคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (คคส.) ได้ร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายด้านทั้งในภาคราชการและเอกชน จึงได้จัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาล (รายละเอียดในเอกสารแนบ) สรุปได้ดังนี้

  1. รัฐบาลต้องจัดให้มีกลไกกลางในการจัดหาและกระจายยาในรายการที่จำเป็น โดยเชื่อมโยงการบริหารระดับนโยบาย ระดับบริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น องค์การเภสัชกรรม สมาคมไทยอุตสาหกรรมผลิตยาแผนปัจจุบัน สภาเภสัชกรรม และนักวิชาการด้านยา
  2. กระทรวงสาธารณสุขต้องมีนโยบายให้สถานบริการสั่งซื้อยาล่วงหน้า 6 เดือน แต่ทยอยการจัดส่งทุก 1-2 เดือน เพื่อให้โรงงานเตรียมจัดหาวัตถุดิบในการผลิตล่วงหน้า
  3. ให้สถานบริการเร่งรัดการจ่ายเงินให้รวดเร็วภายในไม่เกิน 1 เดือนหลังจากได้รับใบแจ้งหนี้ เพื่อให้อุตสาหกรรมยาสามารถสำรองวัตถุดิบยาได้ 6 เดือนที่นานกว่าการสำรองปกติที่ 3 เดือน
  4. ในกรณีจำเป็นตามคำเรียกร้องของสมาคมผู้ผลิตยาแผนปัจจุบัน ให้รัฐบาลประสานกับประเทศจีน อินเดีย และประเทศผู้ผลิตวัตถุดิบ เพื่อซื้อวัตถุดิบยา ในลักษณะรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือจัดเครื่องบินไปรับวัตถุดิบยา ผลิตภัณฑ์ยา รวมถึงบรรจุภัณฑ์
  5. ให้อุตสาหกรรมยาสำรองวัตถุดิบในการผลิตยา 6 เดือน รวมทั้งองค์การเภสัชกรรม

          ปัญหาการเข้าถึงยาโรคเรื้อรังเป็นปัญหาเร่งด่วนที่ต้องการให้เกิดการแก้ไขโดยด่วนเช่นเดียวกับการบริหารจัดการรายการยาสำหรับโรคโควิด 19 ไม่เช่นนั้นอีกไม่ถึงเดือนจะเกิดปัญหาโกลาหลของห้องยา และผู้ป่วย อย่างแน่นอน จึงนำเสนอเพื่อโปรดพิจารณาจัดการโดยด่วน

 

รายละเอียดดังไฟล์หนังสือแนบท้ายนี้