ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 32/2563 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบังคับหรือประกาศสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงานภาคบังคับในช่วงการแพร่ระบาดโคโรน่า2019