มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
ขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1
 

Link การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ 
https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_plecenter_login&view=eservice&flag=1952a01898073d1e561b9b4f2e42cbd7

 

การยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ผ่านระบบออนไลน์ E-service

 

(1) ทั้งนี้จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ดังนี้
        ครั้งที่ 1 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 298 (5.1/2563) วันที่ 7 พ.ค.2563

        ครั้งที่ 2 ภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ครั้งที่ 298 (5.2/2563)วันที่ 18 พ.ค.2563

(2) ผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

        กลุ่มที่ 1 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 (สอบระบบ PLE) ที่มีผลการประเมินตามเกณฑ์สมรรถนะ CC1, CC2, ,IP2 หรือ PC2  “ผ่าน”ทั้งหมด ตามประกาศของศูนย์สอบความรู้ฯ

        กลุ่มที่ 2 ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในปี 2563 (สอบระบบ MCQ/OSPE) ที่มีการสมัครชดใช้ทุนในหน่วยงานราชการ และมีผลการสอบ MCQ “ผ่าน”ตามประกาศของศูนย์สอบความรู้ฯ

(3) ขั้นตอน วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1 ดังนี้

     3.1 ขั้นตอนการเข้าสู่ระบบการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ

         1. เข้าไปที่ Website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org ไปที่ข่าวประกาศที่สำคัญ
กด หัวข้อ "การขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1"

         2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวสอบ กด Login เข้าระบบ

         3. กด "สภ.17 คำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข" จากนั้นตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกรอกข้อมูลเพิ่มเติมให้ครบถ้วน กด ถัดไป

         4. กดเลือกไฟล์เอกสารทั้ง 5 รายการและ ภาพถ่ายตามขนาดที่กำหนด ส่งเข้าระบบ กด upload

         5. ค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนฯ เป็นเงิน 1,000 บาท กดพิมพ์ใบชำระเงิน

        กลุ่มที่ 1 (จ่ายค่าสมัครสอบ CC2 แล้ว) ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียม

        กลุ่มที่ 2 ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

         6. บันทึกข้อมูล และ กดจบรายการ 

         7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ ของท่านได้ที่หน้า page ที่ท่าน Login เข้าระบบขึ้นทะเบียนนี้

     3.2 วิธีการชำระค่าธรรมเนียมทำได้ 2 วิธี ดังนี้

 1. ชำระที่เคาเตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ 2. ชำระผ่าน Mobile Application Krungthai NEXT

ขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียม

        1. นำใบ Pay-in ที่ Print จากระบบ ไปชำระเงินได้ที่เคาเตอร์ธนาคากรุงไทย ทุกสาขา

        2. Print ใบ Pay-in จากระบบ หรือเปิด ใบ Pay-in ค้างที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
        3. เปิด Mobile Application ของธนาคารกรุงไทย   “Krungthai NEXT

   กดสแกน แถบบาร์โค๊ด หรือ QR code บนใบ Pay-in ใส่ตัวเลขจำนวนเงินค่าธรรมเนียม 1,000 บาท จากนั้นเข้าระบบดำเนินการตามขั้นตอนการโอนเงิน จนกดเสร็จสิ้น

      3.3 เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข ฉบับที่ 1

      จัดเตรียมไฟล์เอกสาร เป็นไฟล์สกุล .pdf 1 ไฟล์ (โดยรวมเอกสาร 1-4 เป็น 1 ไฟล์) ดังนี้ 
       (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารที่เป็นสำเนาทุกฉบับ ก่อนสแกน)

          1. ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ไฟล์ (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          2. ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ไฟล์ (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          3. ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาหนังสือรับรองสำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ไฟล์ 
     (เขียนสำเนาถูกต้อง และเซนชื่อกำกับในเอกสารก่อนสแกน)

          4. ไฟล์ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ไฟล์  

                4.1 โหลดไฟล์ใบรับรองแพทย์ได้ที่ website สภาเภสัชกรรม หรือด้านท้าย page นี้

                4.2 ใช้ไฟล์ใบรับรองแพทย์ตามรูปแบบที่สภาเภสัชกรรมกำหนดเท่านั้น    

         5. ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ชุดสภาพหรือชุดครุย ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ไฟล์ภาพ ไฟล์ภาพสกุล .jpg  ความจุไฟล์ภาพไม่เกิน 250 kb ขนาดภาพ 500 px X 600 px เท่านั้น

 (4) การดำเนินการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ แล้วเสร็จ

    ระยะเวลาการดำเนินการจัดพิมพ์แล้วเสร็จภายใน 10 วันทำการ นับจากวันที่คำขอและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน ตรวจสอบสถานะภาพการจัดพิมพ์ใบอนุญาตฯ ได้จาก Webpage ที่ท่าน Login เข้าไปยื่นคำขอใบอนุญาตฯ website สภาเภสัชกรรม  www.pharmacycouncil.org 

 4.1 การขอรับใบอนุญาตฯ

    เมื่อสถานะใบอนุญาตฯ เปลี่ยนเป็น "ใบอนุญาตจัดพิมพ์เสร็จเรียบร้อย" ให้เจ้าของใบอนุญาตฯ ติดต่อสภาเภสัชกรรม เพื่อขอรับใบอนุญาตฯ ดำเนินการได้ 3 วิธี  ดังนี้

        วิธีที่ 1  รับใบอนุญาตฯ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี

        วิธีที่ 2  ใบจัดส่งใบอนุญาตไปให้ทางไปรษณีย์ : ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร เป็นเงิน 50 บาท

              2.1  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

              2.2 ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6 ประเภทบัญชีออมทรัพย์

               จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้งชื่อนามสกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และสถานที่จัดส่งที่มีผู้รับเอกสารอยู่ตลอดเวลา ไปที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org

        วิธีที่  มอบอำนาจให้บุคคลไปรับใบอนุญาตฯ แทน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม โดยใช้แบบหนังสือมอบอำนาจตามแบบของสภาเภสัชกรรม โดยแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของใบอนุญาต และ ของผู้ที่รับมอบอำนาจไปรับแทน โดยให้เขียนสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อกำกับในเอกสารสำเนาทุกฉบับ

4.2 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต

อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4
ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 080 285 8082

Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org