การทำการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)
 

 

การทำการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม


ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)

 กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวมไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (รอบแรก)
(พ.ศ. 2558 – 2562)
  

         ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม กำหนดแนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม ไว้ 4 วิธีให้ผู้ประกอบวิชาชีพที่มีหน่วยกิตรวมไม่ครบตามเกณฑ์ เลือกวิธีการดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

    วิธีที่ 1 การขอหยุดประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมไว้เป็นการชั่วคราว 

              1.1 กรอกข้อมูลในคำขอหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว (สภ.61)

              1.2 ส่งคำขอ ไปที่ Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

    วิธีที่ 2 การขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) 

              2.1 กรอกข้อมูลในคำขอรับการรับรองการเข้าประชุมวิชาการฯ (สภ.63)

              2.2 จากนั้น ติดต่อสถาบันหลักหรือหน่วยงานในเครือข่ายที่จัดกิจกรรมประชุมวิชาการ เพื่อขอเข้าร่วมกิจกรรม 

 

     วิธีที่ 3 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  

             3.1 กรอกข้อมูลในคำขอรับขอรับการประเมินความรู้ฯ (สภ.64) 

             3.2 ส่งคำขอฯ ไปที่ Email : ccpe@pharmacycouncil.org

             3.3 โปรดรอ Email ตอบกลับแจ้ง Link สำหรับให้เข้าไปทำบทความวิชาการออนไลน์ 

 

     วิธีที่ 4 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562) (ด้วยความร่วมมือระหว่างศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ และ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ)

      ลักษณะข้อสอบ : ข้อสอบจำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอน ๆ ละ 20 ข้อ ตอนที่ 1 คำถามย่อย และตอนที่ 2 กรณีศึกษา (คำถาม 5 ตัวเลือก) เกณฑ์การผ่านต้องทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่า “ผ่าน”

              4.1 กรอกข้อมูลในคำขอรับขอรับการประเมินความรู้ฯ (สภ.66) และชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม จากนั้นส่งคำขอฯ (สภ.66) และหลักฐานการชำระเงินฯ ไปที่ Email ของสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ papc@pharmacycouncil.org

              4.2  สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ แจ้งยืนยันวัน เวลา และสถานที่ที่ท่านต้องไปเข้ารับการประเมินความรู้ฯ โดยการสอบความรู้กฎหมาย ที่สภาเภสัชกรรม กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

              4.3 ผู้ประกอบวิชาชีพ เดินทางไปสอบในวันที่ที่ได้รับการยืนยัน เวลาสอบ คือ 08.30 - 10.30 น. สถานที่ ณ ห้องประชุมสภาเภสัชกรรม ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

 

การประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิน/เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี (รอบแรก) พ.ศ.2558- 2562 ครบตามเกณฑ์

            1. ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมิน/เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี (รอบแรก) พ.ศ.2558- 2562 ครบตามเกณฑ์ ด้วยวิธีการที่กำหนดข้างต้น ผ่านทางเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง www.ccpe.pharmacycouncil.org

          2. ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการประเมิน/เก็บหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมการขอเก็บหน่วยกิตชดเชย เป็นเงิน 1,000 บาท เข้าบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข

          ธนาคารไทยพาณิชย์ จก.(มหาชน) เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ

          ธนาคารกรุงไทย จก.(มหาชน)     เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

          3. ผู้ประกอบวิชาชีพ ส่งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมฯ และแจ้งชื่อ นามสกุล เลขที่ใบอนุญาตฯ เพื่อแสดงตนเป็นผู้ผ่านการประเมิน/เก็บหน่วยกิตครบตามเกณฑ์ ตามที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องประกาศ ไปให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทาง Email: ccpe@pharmacycouncil.org

          4. สิ่งที่จะได้รับ

              4.1 หนังสือรับรองหน่วยกิต เพื่อแสดงว่าท่าน เป็นผู้ผ่านการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง หรือ ทำการศึกษาต่อเนื่องเก็บหน่วยกิตส่วนที่ขาดครบตามเกณฑ์ : หนังสือรับรองนี้ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องจะส่งเป็น PDF file กลับไปให้ทาง Email ที่ท่านแจ้งหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียม

              4.2 ใบรายงานผลการศึกษาต่อเนื่อง รอบที่ 1 ฉบับที่แสดงหมายเหตุท้ายใบรายงานผลฯ ว่าท่านได้ดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว" : ใบรายงานผลนี้ ผู้ประกอบวิชาชีพ สามารถ Print ได้ด้วยตนเอง โดยการ Login เข้าสู่ระบบที่เว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง www.ccpe.pharmacycouncil.org  

              4.3 สถานะใบอนุญาต ตรวจสอบสถานะใบอนุญาต เมื่อค้นหาจากเลขที่ใบอนุญาตฯ ที่เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

              ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี (รอบแรก) ไม่ครบตามเกณฑ์ จะปรากฎผลการตรวจสอบ คือ "สถานะใบอนุญาต ปกติ - หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์"

              เมื่อดำเนินการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี (รอบแรก) ครบตามเกณฑ์ จะปรากฎผลการตรวจสอบ คือ "สถานะใบอนุญาต ปกติ"

รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการแต่ละวิธี ปรากฎดังไฟล์ "02.วิธีการก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม_รอบ 5 ปีแรก_2558-2562" ด้านท้ายนี้

 
 
 
 
 
03.แผนผังวิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติมฯ (2,579.75 k)
 
04. สภ.61_คำขอหยุดประกอบวิชาชีพไว้เป็นการชั่วคราว (49.13 k)
 
05. สภ.62_คำขอกลับมาใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพฯ (36.33 k)
 
08.ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2563 เรื่อง รายชื่อสมาชิกที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ ไม่ครบตามเกณฑ์ (1,274.94 k)
 
06. สภ.63_คำขอรับการรับรองการเข้าอบรม/ประชุมวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิตส่วนที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (85.04 k)
 
07. สภ.64_คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (89.64 k)
09. สภ.64_คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ฯ .doc (67.50 k)
 
สภ.66_คำขอรับการประเมินความรู้_โดยการทำข้อสอบ (95.56 k)
 
02.วิธีการเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม กรณีที่เก็บหน่วยกิตไม่ครบ (406.77 k)
 
01.หนังสือแจ้งสมาชิก_ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องฯ_ไม่ครบเกณฑ์ (521.93 k)
 

casino siteleri