สภาเภสัชกรรม ขอเรียนเชิญสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม
 

             สภาเภสัชกรรม ขอเรียนเชิญสมาชิก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) พ.ศ. ....ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เพื่อที่สภาเภสัชกรรมจะได้นำข้อคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาต่อไป

โปรดร่วมแสดงความคิดเห็นผ่าน Link Google form ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8ZgDOjqDjg56l3ieCf093cO4KtoNneSPc4rMPzgt2kcrH0w/viewform?usp=sf_link