1847 1289 1890 1839 1890 1820 1574 1540 1944 1873 1211 1585 1709 1597 1767 1583 1105 1802 1173 1660 1997 1181 1560 1240 1263 1987 1057 1033 1968 1340 1441 1308 1086 1116 1853 1816 1213 1852 1834 1585 1336 1883 1056 1127 1418 1014 1545 1601 1785 1317 1629 1254 1191 1756 1121 1735 1887 1466 1958 1610 1401 1669 1246 1548 1601 1053 1758 1374 1299 1354 1539 1802 1633 1818 1431 1464 1271 1048 1397 1903 1942 1763 1591 1627 1630 1015 1089 1101 1174 1796 1367 1294 1462 1380 1450 1986 1379 1650 1817 pharmacycouncil.org
   
การขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม

           

การยื่นคำขอรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในการอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรม  

      ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง สามารถยื่นขอคำรับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม

      แนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม ในหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น ตามที่สภาเภสัชกรรมรับรอง จะได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมในสาขาที่สำเร็จการฝึกอบรม โดยผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมฯ ให้ยื่นคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (อบรมระยะสั้น) (สภ.33) 

เอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
1) สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  1  ฉบับ
2) สำเนาประกาศรายชื่อผู้ผ่านการอบรมของวิทยาลัย หรือ
    สำเนาประกาศนียบัตรที่วิทยาลัยออกให้                จำนวน  1  ฉบับ
3) ค่าธรรมเนียม หรือ สำเนาหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียม เป็นเงิน 500 บาท จำนวน  1  ฉบับ
4) สำเนาหลักฐานการชำระค่าไปรษณีย์ เป็นเงิน  50 บาท        จำนวน  1  ฉบับ
 

แบบคำขอคำขอประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (อบรมระยะสั้น) (สภ.33) 

ค่าธรรมเนียม : เป็นเงิน  500 บาท/ฉบับ
      กรณีต้องการให้จัดส่งประกาศนียบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

วิธีการยื่นคำขอฯ และชำระค่าธรรมเนียม

วิธีที่ 1 : กรณียื่นคำขอฯ (สภ.33) ด้วยตนเอง
            เภสัชกรสามารถยื่นคำขอฯ (สภ.33) พร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ซ.สาธารณสุข 8 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
 

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำขอฯ (สภ.33) ทางไปรษณีย์
           2.1 การส่งเอกสาร เภสัชกรสามารถยื่นคำขอฯ (สภ.33) พร้อมหลักฐานประกอบส่งทางไปรษณีย์ไปที่
สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
           2.2 การชำระค่าธรรมเนียม โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม ดังนี้
           1) ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8   ประเภทบัญชีออมทรัพย์
           2) ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข  ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6   ประเภทบัญชีออมทรัพย์

ระยะเวลาการดำเนินการ

     ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
     สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ฝ่ายทะเบียนและใบอนุญาต 
อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 เลขที่ 88/19 หมู่ 4 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0 2591 9992 (คู่สายอัตโนมัติ)
Website : www.pharmacycouncil.org   
Email : pharthai@pharmacycouncil.org