การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องเพิ่มเติม วิธีที่ 4 โดยการสอบความรู้กฎหมาย
 

 

 

แนวทางเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมเพิ่มเติม 

วิธีที่ 4


กรณีที่เก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบถ้วนในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง
5 ปี

(พ.ศ. 2558 – 2562)

 

                 การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมายเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด กรณีผู้ที่ขาดหน่วยกิต 00.00 – 50.00 หน่วยกิตเท่านั้น ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ สำนักรับรองร้านยาคุณภาพ (สรร.) ร่วมกับศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ (ศศนภ.) ได้จัดให้มีการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมายขึ้นที่สภาเภสัชกรรมในปี 2563 ทุกเดือน โดยมีขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ผู้ประกอบวิชาชีพ ยื่นคำขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง โดยการสอบความรู้กฎหมาย (สภ.66) ทาง Email : papc@pharmacycouncil.org พร้อมแนบหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครสอบ เป็นเงิน 200 บาท โดยให้เลือกวันที่ต้องการเข้ารับการประเมินเพียง 1 วัน และสมัครลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนวันเข้ารับการประเมิน ดังนี้

* วันที่ 29 มิถุนายน 2563 

* วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

* วันที่ 21 สิงหาคม 2563

* วันที่ 18 กันยายน 2563

* วันที่ 16 ตุลาคม 2563   

* วันที่ 20 พฤศจิกายน 2563

* วันที่ 18 ธันวาคม 2563

ขั้นตอนที่ 2 ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ตรวจสอบข้อมูลและตอบกลับ Email เพื่อยืนยันวันที่ เวลา และสถานที่ที่ผู้ประกอบวิชาชีพต้องเข้าไปทำข้อสอบ

ขั้นตอนที่ 3 ผู้ประกอบวิชาชีพ เดินทางไปที่สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี เพื่อทำข้อสอบในวันและเวลาที่ได้รับการยืนยัน

      1. ผู้ประกอบวิชาชีพ เตรียมอุปกรณ์ป้องกันด้วยตนเอง เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล

      2. ผู้ประกอบวิชาชีพ ลงทะเบียนก่อนเข้าห้องสอบ ณ สภาเภสัชกรรม อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 10 และเข้าสอบในห้องสอบที่กำหนด

เกณฑ์การผ่านต้องทำข้อสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะถือว่า “ผ่าน”

ขั้นตอนที่ ทุกวันอังคารในสัปดาห์ที่สี่ของทุกเดือนตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง จะประกาศผลการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการทำข้อสอบ บนเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

            ผู้ประกอบวิชาชีพสามารถตรวจสอบผลได้ หากพบว่าตนเป็นผู้มีผลผ่าน ให้โอนเงินชำระค่าธรรมเนียมการปรับปรุงหน่วยกิตรวม 5 ปีเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นเงิน 1,000 บาทเข้าบัญชีสภาเภสัชกรรม แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินให้ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง Email : ccpe@pharmacycouncil.org ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จากนั้นสำนักงานเลขาธิการ จะแก้ไขสถานะใบอนุญาตฯ ให้เป็น “ปกติ”

            สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพ ที่ไม่ผ่านการประเมิน ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ของวิธีการนี้ใหม่อีกครั้ง

บัญชีธนาคารของสภาเภสัชกรรม

ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา กระทรวงสาธารณสุข

         ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 340 - 2 - 01454 - 8 หรือ

         ธนาคารกรุงไทย      เลขที่บัญชี 142 – 1 - 06705 - 6

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ดาวโหลดเอกสารได้ที่ “มุมดาวโหลด” เว็บไซต์สภาเภสัชกรรม”

         สภ.66 คำขอรับขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่องโดยการสอบความรู้กฎหมาย เพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องที่ขาดในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558-2562)  

 
 

casino siteleri