สภาเภสัชกรรมค้านร่างกฎกระทรวงสาธารณสุข: ยันโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต้องมีแผนกเภสัชกรรมและเภสัชกร
 

bullet 

 

สภาเภสัชกรรม ค้าน ร่าง กฎกระทรวงสาธารณสุข

ยันโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ

ต้องมีแผนกเภสัชกรรมและเภสัชกร

 

         ขณะนี้สำนักงานกฤษฎีกากำลังพิจารณา ร่าง กฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติสถาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จำนวน ๔ ฉบับ ดังนั้น เพื่อให้กฎกระทรวงทั้ง ๔ ฉบับนี้ มีข้อกำหนดที่เหมาะสมในการให้บริการของโรงพยาบาลทั้ง ๒ ประเภท ดังกล่าว ที่ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุ สภาเภสัชกรรมขอยืนยันความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้

     กฎกระทรวง ต้องยึดหลักการของการกำหนดให้ โรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ต้องมีแผนกเภสัชกรรมและมีเภสัชกรเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ โดยไม่มีข้อยกเว้นตามขนาดโรงพยาบาล

เหตุผล:
          ๑. ผู้ป่วยสูงอายุที่เข้ารับการรักษาหรือฟื้นฟู เป็นผู้ป่วยที่มีสภาพร่างกายและอวัยวะต่างๆ เสื่อมโทรมไปตามวัยเป็นพื้นฐาน ประกอบกับมีการใช้ยาร่วมกันหลายขนาน มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาจากการใช้ยา ไม่ว่าจะเป็น ปฎิกริยาระหว่างยาด้วยกัน ยากับอาหาร การแพ้ยา ผลข้างเคียงจากยา เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพร่างกายของผู้ป่วยเพื่อปรับขนาดการใช้ของยาแต่ละตัว ปรับวิธีการบริหารยา และอื่นๆ ตามมาตรฐานวิชาชีพ

          ๒. มาตรฐานของโรงพยาบาลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูผู้สูงอายุ ที่มีการใช้ยาร่วมด้วยในการรักษาหรือฟื้นฟูสุขภาพจำเป็นต้องมีผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรม

แหล่งข่าวสภาเภสัชกรรม : https://www.facebook.com/628672163869507/posts/4551270208276330/