การรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2564
 

การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2564

เอกสารหลักฐานการสมัคร โปรด Scan ส่งไปให้ทาง E-mail สภาเภสัชกรรม pharthai@pharmacycouncil.org 

Click Link สมัครลงทะเบียนเข้าอบรมhttps://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_registration&cid=18

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- สภาเภสัชกรรม
- สำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- วิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม

หลักการและเหตุผล
สถานการณ์ด้านสุขภาพและสาธารณสุขของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ภาวะเสี่ยงด้านสุขภาพที่รุนแรง รวมถึงการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ที่มีแนวโน้มว่ายังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง วิชาชีพเภสัชกรรมได้มีการพัฒนาบทบาทการทำงาน และเป้าหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งสภาพปัญหาที่หลากหลาย มีความรุนแรง เพื่อให้สามารถเป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และ ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชน โดยพัฒนาบทบาทเภสัชกรในด้านการบริหารจัดการ การบริบาลเภสัชกรรม การดูแล/ติดตามผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง การคุ้มครองผู้บริโภคหรือการลดปัจจัยเสี่ยงด้านยาและสุขภาพ งานบริการเภสัชกรรมเพื่อการสร้างเสริมป้องกันโรค และ ภัยสุขภาพจากการบริโภคยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน โดยมีมุมมองในการคิดแบบองค์รวมทั้งมิติทางกาย จิตใจ สังคม และบริบทแวดล้อม มาเป็นเวลายาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังคงพบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ยาในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เช่น การใช้ยาไม่ถูกต้องตามแพทย์สั่ง ผู้ป่วยมียาเหลือทั้งที่ไม่ได้ใช้ ยาเสื่อมสภาพ และยาหมดอายุ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาที่เกิดจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ลักลอบใส่ยา ส่งผลกระทบต่อการรักษา รวมทั้งอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต และ เกิดความสูญเสียมากมายตามที่ปรากฏเป็นข่าวตลอดมา
จุดเด่นของวิชาชีพเภสัชกรรมที่มีความรู้ ความชำนาญ ทักษะและประสบการณ์ในเรื่องยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงของบุคคล ครอบครัวและชุมชน ด้วยเครือข่ายเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ภาคเอกชน จะส่งผลให้การจัดการความเสี่ยงครบวงจรของการแก้ไขปัญหา ป้องกัน และ ส่งเสริมสุขภาพ
วิชาชีพเภสัชกรรมเป็นหนึ่งในคณะผู้ให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิบรรลุเป้าหมายสูงสุด และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 จึงสมควรจัดให้มีการฝึกอบรมเภสัชกรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานปฐมภูมิจากทั่วประเทศ ตามหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ในปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้การดำเนินงานมีการขยายขอบข่ายให้ครอบคลุม มีการพัฒนาในมุมกว้างและเชิงลึก เป็นที่พึ่งของผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนในระดับปฐมภูมิหรือในชุมชนอย่างดียิ่ง และเป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อการปฏิรูประบบสุขภาพปฐมภูมิตอบสนองพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 บรรลุเป้าหมาย เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

วัตถุประสงค์
1) เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการงานเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร และ
2) เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การทำงานเป็นทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพปฐมภูมิ


กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 130 คน ประกอบด้วย
เภสัชกรที่ปฏิบัติงานด้านเภสัชกรรมปฐมภูมิ หรือ รับผิดชอบงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน สถาบันการศึกษา และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินงานระบบสุขภาพปฐมภูมิ

ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2564 – กันยายน 2564

สถานที่ดำเนินการ
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้
ช่วงที่ 1 ฝึกอบรมเป็นเวลา 4 วัน จำนวน 2 ครั้ง ครั้งละ 2 วัน ประมาณเดือนมกราคม 2564 เป็นการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ ณ ห้องเรียนออนไลน์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องเข้าร่วมการฝึกอบรมทางระบบออนไลน์ตลอดเวลา 4 วัน และผ่านการทดสอบตลอดเวลา 4 วันๆละ 2 คาบ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการฝึกอบรมในช่วงที่ 2 ได้
ช่วงที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ เป็นเวลา 12 วันๆละ 10 ชั่วโมง รวม 120 ชั่วโมง ณ ศูนย์เรียนรู้เภสัชกรรมปฐมภูมิ จำนวน 22 แห่ง
ช่วงที่ 3 ฝึกปฏิบัติงาน ณ พื้นที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นเวลา 30 วันทำการ เป็นการฝึกปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว หรือ หน่วยบริการ หรือ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ ดำเนินโครงการ/การศึกษา/การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาของพื้นที่ 1 เรื่อง ที่มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ผลลัพธิ์ใน 3 มิติ (Triple Aim) และผู้เข้าฝึกอบรมจัดทำผลงานตามข้อกำหนดของหลักสูตร จำนวน 3 ชิ้น ได้แก่
(1) โครงการพัฒนาบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (R2R) จำนวน 1 โครงการ
(2) กรณีศึกษาเยี่ยมบ้าน : เรื่องราวเภสัชกรครอบครัว
(3) กรณีศึกษาบทบาทเภสัชกรในชุมชน : เรื่องราวเภสัชกรชุมชน
ช่วงที่ 4 การประชุมนำเสนอผลงานการฝึกอบรม รายภาค 4 ภาค
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทบาทเภสัชกรในงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (R2R) ในพื้นที่ที่ได้ดำเนินการแล้ว แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับการวิพากษ์และข้อเสนอแนะจากวิทยากร และ เพื่อนๆ นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นทำให้เกิดความสมบูรณ์ และพื้นที่อื่นสามารถนำไปปรับใช้ เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
(1) เภสัชกรที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) เภสัชกรสามารถแก้ปัญหาการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เกิดขึ้นในระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ ลดภาวะภัยและอันตรายที่เกิดจากยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ส่งผลต่อสุขภาพ

 
 

casino siteleri izmir escort