การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แบบมีเงื่อนไข 4 ปี
 

 

 การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม แบบมีเงื่อนไข 4 ปี 

ข่าวแจ้งสมาชิก จากสำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

                 สมาชิกที่ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จะหมดอายุในปี พ.ศ.2564 และมีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องครบตามเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกำหนด สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้ล่วงหน้า ภายใน 180 วันนับจากวันที่ใบอนุญาตฯ จะหมดอายุ ขณะนี้พบว่า มีสมาชิกเริ่มมาต่ออายุแล้ว  ไม่ควรรอจนถึงเดือนพฤษภาคม 2564 เนื่องจากช่วงดังกล่าว จะมีผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมใหม่ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ