รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน (Certificate short course Training Program in Family and Community Pharmacist Practice Learning)ประจำปีงบประมาณ 2564
 

ประกาศสภาเภสัชกรรม

ที่  ๑๑๐/ ๒๕๖๓

เรื่อง รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าฝึกอบรมระยะสั้น

หลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน

(Certificate short course Training Program

in Family and Community Pharmacist Practice Learning)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔