การเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)
 

bullet 

กิจกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
ติดตามข้อมูลข่าวสารการเลือกตั้ง ได้ที่ Page Facebookทีมประชาสัมพันธ์ คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 Link : https://cutt.ly/rm3DXEA

 การแสดงวิสัยทัศน์ หัวข้อ “มองไปข้างหน้า กับสภาเภสัชกรรม โดยผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 จากวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยืน” 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. 
จัดในรูปแบบ Online Virtual Meeting จากห้องประชุมคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม ชั้น 8 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสาธารณสุข มีการถ่ายทอดในรูปแบบ interactive ระบบ Zoom Webinar 
จำกัดผู้เข้าร่วมฟัง โปรดลงทะเบียนด่วน รายละเอียดเพิ่มเติม Click : https://bit.ly/36cYkvF 
ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ จากวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็น วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 Click link : https://bit.ly/3qZK1nz

การสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.  
Link ใบสมัครรับเลือกตั้งผ่านระบบออนไลน์ https://1th.me/U3j4o

Club House "ชวนเภสัชกรคุย : อยากเห็นสภาเภสัชกรรม ชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร"
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. 
คณะทำงานประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม มาขอชวนพี่ๆ น้องๆ เภสัชกรมาคุยแลกเปลี่ยนกัน ในหัวข้อ “อยากเห็นสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เปลี่ยนแปลงอย่างไร” โดยตามที่หลายท่านทราบแล้วว่าเรากำลังจะมีการเลือกตั้งวาระใหม่ ระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม 2564 นี้ จัดโดย : คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เลือกตั้งสภาเภสัชกรรม
… อยากให้ชวนกันเข้ามาฟัง เสนอความเห็น และชวนพี่ๆ เพื่อนๆ น้องๆคนรุ่นใหม่ มาสมัครเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมชุดใหม่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงกันนะครับ
ตาม link นี้เลย https://www.joinclubhouse.com/event/mgwOZJgY
Moderators ชวนคุย : เภสัชกรวิรุณ เวชศิริ, เภสัชกรหญิงพนิดา ปัญญางาม, เภสัชกรคมสัน โสตางกูร, เภสัชกร ดร.ชัยวัฒน์ คณิตวรานันท์, เภสัชกร รศ.ดร.กัมปนาท หวลบุตตา, เภสัชกรสุทธิพงค์ หนูฤทธิ์
พร้อมวิทยากรบรรยายพิเศษ : ภาพของวิชาชีพเภสัชกรรมในวันนี้และวันข้างหน้า โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.ภก.สมพล ประคองพันธ์
โอกาสพูดคุย แลกเปลี่ยน ฝากความเห็นให้สภาเภสัชกรรมชุดใหม่ขับเคลื่อนไปในทิศทางใด... มาร่วมให้ความเห็นได้ที่ Clubhouse ในวันอาทิตย์ที่ 16 พ.ค. นี้ เวลาบ่ายโมงตรงนะครับ


ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564
เรื่อง กำหนดการแนวทางการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) ระยะเวลารับสมัคร ระยะเวลาลงคะแนน จำนวนกรรมการ สถานที่และวันนับคะแนน

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรม ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564
เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม (ยกเลิกประกาศฉบับที่ 3/2564) ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.
Link ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิhttps://1th.me/dmxAV

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564

เรื่อง วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567) มี 2 วิธี ดังนี้
     วิธีที่ 1 วิธีลงคะแนนออนไลน์ (E-Voting)  สมาชิกผู้ได้รับมีสิทธิลงคะแนนด้วยวิธีนี้ ต้องเป็นผู้มีข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) อย่างถูกต้องและครบถ้วน แสดงในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 
Link Login เข้าสู่ระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
เพื่อแก้ไข/เพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ Email : https://bit.ly/3hE1EFc    

     วิธีที่ 2 วิธีลงคะแนนด้วยบัตรเลือกตั้ง (Paper Vote) สมาชิกผู้ได้รับมีสิทธิลงคะแนนด้วยวิธีนี้ เป็นผู้ที่ไม่มีข้อมูล หมายเลขโทรศัพท์มือถือ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email) หรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง แสดงในฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ของสภาเภสัชกรรม รวมทั้งสมาชิกที่แสดงความจำนงขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งด้วยบัตรเลือกตั้ง

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564
เรื่อง
 มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564
เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2564
เรื่อง วิธีลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 (พ.ศ.2564-2567)

ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564
เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย