ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง ให้สมาชิกสภาเภสัชกรรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

  สมาชิกสภาเภสัชกรรมที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ให้ลงทะเบียนภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น.

 

ลงทะเบียน Click https://1th.me/dmxAV

เพื่อใช้สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม