รายชื่อผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแบบมีเงือนไข 4 ปี จำนวน 104 คน