วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
 

 วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
(สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง 0001-2-000-028-09-2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดการฝึกอบรมจำนวนทิ้งสิ้น 33 หน่วยกิต

         วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม จะจัดการฝึกอบรมประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 ซึ่งกำหนดจัอบรมในระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 โดยมีกำหนดการ ดังนี้

         (1) กำหนดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2564

         (2) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการอบรม วันที่ 16 สิงหาคม 2564

         (3) กำหนดการเรียนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน - 26 ธันวาคม 2564 รายละเอียดจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

       ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถาม ประธานหลักสุตรสาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ดร.ภญ.ผกากรอง  ขวัญข้าว) ได้ที่โทรศัพท์ 087 247 6333 หรือที่ thaiherbpharm@gmail.com

รายละเอียดหลักสูตร ตามเอกสารแนบท้ายนี้