การพิจารณากำหนดและรับรองหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม งานบริการวัคซีนโควิด-19 และให้คำปรึกษา