ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย