รายชื่อผู้มีสิทธืขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ จำนวน 38 คน