วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
 

 

วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย

ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร 

  

               วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย กำหนดเปิดรับสมัครสอบความรู้พื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร โดยสามารถยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 - วันที่ 15 กันยายน 2564

รายละเอียดของประกาศและใบสมัคร ดังไฟล์แนบท้ายนี้