คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ขอแจ้งเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม
 

เรียน  สมาชิกสภาเภสัชกรรมทุกท่าน

           ตามที่คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 ได้กำหนดจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรม หัวข้อมองไปข้างหน้า กับสภาเภสัชกรรมโดยผู้สมัครับเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10 จากวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนาวิชาชีพที่ยั่งยื่น”ในวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Webinar นั้น

           เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ที่แพร่ระบาดรุนแรงในหลายพื้นที่ คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เห็นชอบให้มีการล็อกดาวน์ เป็นเวลา 14 วันในพื้นที่เสี่ยงสูง รวมถึงกำหนดมาตรการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด อาทิงดการเดินทางโดยไม่จำเป็น, งดการเดินทางข้ามจังหวัด, ลดการรวมกลุ่มทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ดังนั้นเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของหน่วยงานภาครัฐอย่างเคร่งครัด คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ เห็นควรเลื่อนการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ จากวันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม 2564 เป็นวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00-15.45 น. ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ Zoom Webinar  สมาชิกสภาเภสัชกรรมสามารถติดตามกำหนดการจัดกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ และกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ผ่านเว็บไซต์สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม