วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย จัดการประชุมวิชาการประจำปี เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2021
 

การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  Contemporary Review in Pharmacotherapy 2021

Essential Issues for Pharmacists in the Management and Prevention  of COVID -19 Infection

วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ 0001-2-000-021-07-2564
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องตลอดงานประชุม จำนวน 13.50 หน่วยกิต

 หลักการและเหตุผล
          วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย มีพันธกิจหลักในการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด (ว.ภ. (เภสัชบำบัด) ซึ่งมีปรัชญาของหลักสูตร คือ ส่งเสริม ฝึกฝน และวิจัยองค์ความรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดทักษะและเจตคติในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชบำบัด เพื่อเพิ่มคุณภาพและยกระดับมาตรฐานในการให้บริการทางเภสัชกรรมและการบริบาลทางเภสัชกรรมในระดับสูง อันจะทำให้ให้ผู้ป่วยได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการใช้ยาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
         นอกจากภารกิจในด้านการฝึกอบรมเภสัชกรให้เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแล้ว วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ยังสนับสนุนทางวิชาการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเภสัชกรให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริบาลทางเภสัชกรรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศไทย และสถานการณ์ปัญหาสาธารณสุขที่เป็นปัจจุบันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน รวมทั้งประเทศไทย เภสัชกรซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขในภาคส่วนต่าง ๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยการฉีดวัคซีน ซึ่งการจะทำงานดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จนั้นเภสัชกรจำเป็นจะต้องมีความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและทันสมัย วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ จึงดำเนินการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้ขึ้น โดยเนื้อหาในการประชุมจะประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัดและการใช้วัคซีนในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รวมถึงบทบาทของเภสัชกรในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว

วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนด้านวิชาการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)  แก่เภสัชกรที่ปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมให้มีศักยภาพและความพร้อมในการดูแลผู้ป่วย

วัน/เวลา และสถานที่   วันที่ 24-25 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 – 16.30 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รูปแบบการจัดการประชุม    บรรยาย

จำนวนหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง 13.50 หน่วยกิต 

ผู้เข้าร่วมประชุม เภสัชกร / อาจารย์คณะเภสัชศาสตร์  ประมาณ  300 คน

 วิธีการสมัครและลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน ถึง 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น.ที่ PharMOOC@UBU

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมได้รับการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับเภสัชบำบัด และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
2. เภสัชกรผู้เข้าร่วมประชุมนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานบริบาลทางเภสัชกรรมในหน่วยงานของตนได้
3. เกิดความร่วมมือพัฒนาวิชาชีพเภสัชกรรมระหว่างวิทยาลัยเภสัชบำบัด คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหน่วยงานที่ให้บริการด้านบริบาลทางเภสัชกรรม

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงปริมาณ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 300 คน

ดัชนีชี้วัดความสำเร็จของโครงการเชิงคุณภาพ ผู้เข้าร่วมโครงการมีคะแนนแบบทดสอบผ่านเกณฑ์มากกว่าร้อยละ 80

 **วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าลงทะเบียน ในทุกกรณี**