การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม
 

การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม

 

Link ลงทะเบียนสมัครเข้าอบรม : https://pharmacycouncil.org/index.php?option=com_conference_list 

หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร โดย สภาเภสัชกรรม  

 • หลักสูตรนี้ เคยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) มาเมื่อเดือนกันยายน 2562 แต่ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมประสบการณ์การใช้กัญชาของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษา โดยวิทยากรความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชา นโยบาย และกฎหมาย ได้รับการรับรองอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข
 • รูปแบบการอบรมเป็นระบบ webinar
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเตรียมการอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน
 • ในวันที่ทำการอบรม ช่วงแรกก่อนอบรม 30 นาที สภาเภสัชกรรมจะให้เปิดหน้าจอรายงานตัวเข้ารับการอบรม
 • สภาเภสัชกรรมจะทำการประเมินทุกคาบ หากไม่ทำการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อมในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากทำการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
 • อัตราค่าลงทะเบียน 1,800 บาท 

     กำหนดการอบรม (ผู้สมัครเลือกวันที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม) : วันเสาร์ที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2564 

 

หลักสูตรที่ 2  หลักสูตรกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร (หลักสูตรต่ออายุผู้ขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข) ประสบการณ์การใช้ยากัญชาในคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ โดย สภาเภสัชกรรม 

 • หลักสูตรนี้ เคยได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์) มาเมื่อเดือนกันยายน 2562 แต่ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัย เป็นปัจจุบัน และเพิ่มเติมประสบการณ์การใช้กัญชาของหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุขและสถาบันการศึกษา โดยวิทยากรความรู้พื้นฐานเรื่องกัญชา นโยบาย และกฎหมาย ได้รับการรับรองอีกครั้งในวันที่ 22 เมษายน 2564 เพื่อใช้ในการต่ออายุการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข
 • รูปแบบการอบรมเป็นระบบ webinar
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเตรียมการอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน
 • ในวันที่ทำการอบรม ช่วงแรกก่อนอบรม 30 นาที สภาเภสัชกรรมจะให้เปิดหน้าจอรายงานตัวเข้ารับการอบรม
 • สภาเภสัชกรรมจะทำการประเมินทุกคาบ หากไม่ทำการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อมในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากทำการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้งหนึ่งล
 • อัตราค่าลงทะเบียน 1,000 บาท 

     วันกำหนดการอบรม (ผู้สมัครเลือกวันที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม) : วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม 2564 

หลักสูตรที่ 3 ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีส่วนประกอบของกัญชาและกัญชง:
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตามกฎหมาย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความปลอดภัย โดย สภาเภสัชกรรม 
(สำหรับผู้ที่จะศึกษาหาความรู้เรื่องกัญชา เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ที่มีส่วนประกอบของกัญชา)

 • หลักสูตรนี้ ผู้ที่เข้าอบรม หากสอบผ่าน จะได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านการอบรมจากสภาเภสัชกรรม
 • รูปแบบการอบรมเป็นระบบ webinar
 • ผู้เข้าอบรมต้องเข้าระบบเตรียมการอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมนัดหมายก่อนล่วงหน้า 1 วัน
 • ในวันที่ทำการอบรม ช่วงแรกก่อนอบรม 30 นาที สภาเภสัชกรรมจะให้เปิดหน้าจอรายงานตัวเข้ารับการอบรม
 • สภาเภสัชกรรมจะทำการประเมินทุกคาบ หากไม่ทำการประเมินความรู้ในช่วงใด สภาเภสัชกรรมจะถือว่า “ขาดการอบรม” ต้องเข้าเรียนและสอบซ่อมในช่วงเวลาที่ขาดไปในการประชุมรอบถัดไป และหากทำการประเมิน “ไม่ผ่าน” สภาเภสัชกรรมจะนัดหมายสอบซ่อมอีกครั้งหนึ่ง
 • ค่าลงทะเบียน 1,000 บาท

     วันกำหนดการอบรม (ผู้สมัครเลือกวันที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม) : วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม 2564