ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกฯ
 

 ประกาศสภาเภสัชกรรม

เรื่อง แนวทางการให้บริการยา favipiravir และยาจำเป็นแก่ผู้ป่วยที่มีผลตรวจเป็นบวกด้วยชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits แบบตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (COVID-19 Antigen Self-Test Kits)