ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกคั้ง ที่ 12/2564 เรื่อง การดำเนินการจัดการเลือกตั้งฯ