มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นของวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย (เป็นหลักสูตรร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น)
 

รายละเอียดหลักสูตรและการลงทะเบียน ติดต่อได้ที่ Link นี้ : https://pharmoffice.kku.ac.th/iss/meetingcontrol/conference/103