มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การขอรับการประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง กรณีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบเกณฑ์
 

 ผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด
หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 100 หน่วยกิต)
และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่ครบเกณฑ์ (น้อยกว่า 10 หน่วยกิตต่อปี) เกินรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง

สามารถยื่นคำขอประเมินความรู้ทางการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อเก็บหน่วยกิตเพิ่มเติม
ผ่านระบบ E-service

https://www.pharmacycouncil.org/index.php?option=com_pharmacycouncil_login&view=eservice

 โปรดศึกษารายละเอียดตามขั้นตอนด้านท้ายนี้ก่อนเริ่มดำเนินการ