มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การฝึกอบรมระยะสั้นสาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิภายใต้โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565
 

 โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน
ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน  เภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจในการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ

        สภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิภายใต้โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้งบสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุน ระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าร่วมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ระยะเวลาการฝึกอบรม พฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565 มีช่วง onsite 2 สัปดาห์ รับสมัครจำนวน 100 คน หมดเขตรับสมัคร 25 เมษายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวน

        สภาเภสัชกรรมจะแจ้งให้ท่านทราบภายในวันที่ 26 เมษายน 2565 และจะฝึกอบรมวันแรก คือ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทรศัพท์/ไลน์ 081 661 7237

ผู้ที่สนใจให้กรอกใบสมัครตามนี้ https://drive.google.com/drive/folders/1aWgBeVtfIkOUBX6eIbufB0LOfn9T-vF1?usp=sharing และกรอก google form ตามนี้พร้อมแนบไฟล์ใบสมัคร https://forms.gle/7ydnkxAZecCLEzfX6