1386 1062 1004 1510 1618 1896 1536 1098 1543 1742 1109 1008 1260 1305 1735 1587 1145 1487 1771 1726 1511 1777 1237 1361 1265 1022 1507 1526 1714 1668 1097 1333 1154 1681 1821 1138 1190 1353 1579 1734 1923 1862 1773 1537 1415 1443 1300 1310 1205 1102 1728 1314 1827 1579 1500 1281 1349 1790 1630 1593 1107 1859 1660 1222 1519 1332 1380 1211 1991 1040 1876 1496 1391 1000 1037 1731 1095 1037 1970 1778 1857 1085 1155 1850 1065 1561 1863 1324 1956 1227 1088 1260 1289 1820 1292 1278 1396 1774 1629 pharmacycouncil.org
   
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566

สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง

สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เป็นเจ้าของหลักสูตรเภสัชศาสตร์
จำนวน 18 สถาบัน ปีการศึกษา 2566

        ผู้ที่สมัครเข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ของประเทศไทย ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต จึงจะสามารถเข้าสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมได้เท่านั้น ดังต่อไปนี้ 

1. คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

3. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

5. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

6. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

7. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

8. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

9. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

10. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

11. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

12. วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

13. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

14. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

15. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ

16. สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

17. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

18. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์