มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
รับสมัครเภสัชกรโรงพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ของสภาเภสัชกรรม
 

สภาเภสัชกรรมประกาศ
รับสมัครเภสัชกรโรงพยาบาลเข้ารับการฝึกอบรมระยะสั้น
สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ ของสภาเภสัชกรรม

     สมาชิกเภสัชกรโรงพยาบาลที่สนใจในการทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ สภาเภสัชกรรมร่วมกับสำนักสนับสนุนระบบสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดการฝึกอบรมระยะสั้นสาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิภายใต้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท ระยะเวลาการฝึกอบรม ตุลาคม 2565 ถึง มกราคม 2566
     มีช่วง onsite 2 สัปดาห์ รับสมัครจำนวน 20 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 20 กันยายน 2565 หรือเมื่อครบจำนวน

รายละเอียดสอบถามได้ที่ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ 0816617237

Link สมัคร clickhttps://bit.ly/3SzMVwW
ใบสมัครตามไฟล์แนบท้ายนี้