มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
ขอเชิญเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่น และทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. 2565
 

 

ขอเชิญเสนอชื่อเภสัชกรดีเด่น และทีมเภสัชกรดีเด่นเพื่อสังคม พ.ศ. 2565

มูลนิธิเภสัชศาสตร์เพื่อสังคม ขอเชิญชวนหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม เครือข่ายองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม

รวมทั้งกลุ่ม ชมรม และเภสัชกรทุกท่าน เสนอชื่อเภสัชกรดีเด่น และทีมเภสัชกรดีเด่น

เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก "เภสัชกรดีเด่น" และ "ทีมเภสัชกรดีเด่น" พ.ศ. 2565