มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
รายชื่อผู้ผ่านจัดการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ : การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง รุ่นที่ 3
 

ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “การป้องกันและสร้างเสริมสุขภาพ : การใช้ยาคุมกำเนิดอย่างเหมาะสมและการคัดกรองความเสี่ยง รุ่นที่ 3

   ให้ใช้ประกาศฉบับนี้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับประกาศนียบัตร (สภ.33)

ผ่านระบบ E-service ของสภาเภสัชกรรม Login : https://bit.ly/2KvVh8H