มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
การฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ: เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน

ประจำปีงบประมาณ 2566

          สภาเภสัชกรรม เล็งเห็นถึงประโยชน์ของการพัฒนาเภสัชกรปฐมภูมิให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ของเภสัชกรที่ปฏิบัติงานให้พร้อมต่อสภาวะสุขภาพ และ สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง สภาเภสัชกรรม จึงขอเสนอ “โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรรมครอบครัวและชุมชน ปีงบประมาณ 2566” เพื่อขอรับงบประมาณในการจัดการฝึกอบรมภายใต้ สภาเภสัชกรรม เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย “ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง” ของกระทรวงสาธารณสุขให้บรรลุเป้าหมาย และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จึงจัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเภสัชกรรมปฐมภูมิ : เภสัชกรครอบครัวและชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ขึ้น 

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และทักษะเชิงวิชาชีพในด้านการจัดการงานเภสัชกรรมระดับปฐมภูมิ ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน แก่เภสัชกร  และเพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การทำงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ การทำงานเป็นทีมหมอครอบครัวในระบบสุขภาพปฐมภูมิ

การรับสมัคร สมัครผ่านออนไลน์ Google form ระหว่างวันที่ 24 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน 100 คน

Link สมัคร : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIYE32QJrXD_lt1rdU5G9ubeZw6wBMgzOBASShlfovkj7w5Q/viewform

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รศ.ภญ.สุณี  เลิศสินอุดม โทรศัพท์หรือไอดีไลน์ 0816617237