1697 1219 1154 1291 1704 1891 1824 1581 1952 1121 1553 1908 1105 1236 1268 1149 1915 1387 1242 1779 1740 1016 1744 1313 1319 1282 1688 1766 1815 1671 1968 1803 1290 1750 1253 1120 1169 1271 1713 1832 1981 1377 1905 1841 1126 1904 1587 1187 1424 1660 1569 1924 1439 1791 1939 1826 1738 1186 1126 1084 1545 1798 1630 1064 1327 1817 1608 1734 1907 1407 1610 1243 1328 1896 1273 1019 1251 1498 1446 1174 1908 1481 1573 1284 1665 1432 1742 1286 1166 1997 1264 1355 1689 1558 1833 1321 1590 1267 1337 pharmacycouncil.org
   
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1

ประกาศศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม

ที่ 2/2566

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1

                            

          ตามที่ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1 ให้กับเภสัชกร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ โดยจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภายหลังการอบรมมีการประเมินความรู้ และมีผู้ผ่านการประเมินผล โดยมีรายชื่อปรากฎดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้