มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
   
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1
 

ประกาศศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรม

ที่ 2/2566

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1

                            

          ตามที่ศูนย์พัฒนาการบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรม สภาเภสัชกรรมได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)” รุ่นที่ 1 ให้กับเภสัชกร เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องและให้บริการเภสัชกรรมทางไกลได้ โดยจัดการฝึกอบรมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ภายหลังการอบรมมีการประเมินความรู้ และมีผู้ผ่านการประเมินผล โดยมีรายชื่อปรากฎดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้