สารสภาเภสัชกรรม เรื่อง การคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ

สารสภาเภสัชกรรม

เรื่อง การคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ

 

          ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งสภาเภสัชกรรม ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ สภาเภสัชกรรมในฐานะที่เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมและผดุงเกียรติสมาชิก จะจัดให้มีงานเฉลิมฉลอง ในวันที่ ๒๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ สภาเภสัชกรรมจึงมีดำริให้มีการคัดเลือกและมอบรางวัล “เภสัชกรแห่งชาติ” ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติเภสัชกรที่ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติและวิชาชีพเภสัชกรรม
เป็นผู้ซึ่งส่งเสริมเกียรติและศักดิ์ศรีเภสัชกรให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง และจะได้มีการมอบรางวัลเภสัชกรแห่งชาติ ในงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๐ ปีของการก่อตั้งสภาเภสัชกรรมดังกล่าว

สภาเภสัชกรรม ใคร่ขอเรียนให้ทราบถึงขั้นตอนและกระบวนการของการสรรหาคัดเลือก “เภสัชกรแห่งชาติ” ซึ่งมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอน และโปร่งใส ดังต่อไปนี้

๑. คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ปี สภาเภสัชกรรม ได้แต่งตั้งคณะทำงานคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖ ซึ่งประกอบด้วยเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก มิได้เป็นกรรมการบริหารของสภาเภสัชกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นเภสัชกรแห่งชาติ

๒. คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ปี สภาเภสัชกรรม ได้ดำเนินการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ โดยมีการกำหนดคุณสมบัติและคุณลักษณะของเภสัชกรแห่งชาติอย่างชัดเจน
ตามประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๘๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  และได้จัดให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรเป็นเภสัชกรแห่งชาติตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  ถึงวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ 

๓. คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ปีฯ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังเภสัชกรที่เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรมในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปถึงเภสัชกรจำนวน ๔๙,๑๓๕ ท่าน และได้ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสาธารณะ เช่น เว็บไซต์ และ Facebook ของสภาเภสัชกรรม  Line official ตลอดจนแอพพลิเคชั่นไลน์อื่นๆ เป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดกว้างให้มีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่องเป็นเภสัชกรแห่งชาติให้ได้มากที่สุด  

๔. เมื่อครบกำนดเวลาเสนอรายชื่อ  คณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ปีฯ ได้รวบรวมรายนามเภสัชกรที่ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่วางไว้ จำนวน ๙๒ ท่าน เสนอให้คณะทำงานคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ เพื่อพิจารณาคัดเลือกตามข้อมูลที่ได้รับ ตามเกณฑ์ที่ตั้งขึ้น อย่างโปร่งใส ไม่มีอคติและการขัดกันของผลประโยชน์ จนได้รายนามของ “เภสัชกรแห่งชาติ” จำนวน ๓๐ ท่าน นำเสนอต่อคณะอนุกรรมการจัดงานครบรอบ ๓๐ ปีฯ และได้เสนอให้คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมพิจารณารับรอง ในคราวประชุม
สภาเภสัชกรรมครั้งที่ ๓๔๗ (๕/๒๕๖๗) วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจะได้รับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติในวาระเฉลิมฉลองครั้งนี้

อนึ่ง ตามที่ได้มีประเด็นคำถามและความเห็นเกี่ยวกับการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติดังกล่าว สภาเภสัชกรรมขอสรุปประเด็นต่างๆดังนี้

ก. เหตุใดจึงไม่มีชื่อเภสัชกรที่สมาชิกเห็นว่าสมควรได้รับการยกย่องเป็นเภสัชกรแห่งชาติใน ๓๐ รายชื่อที่ประกาศนี้

สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่า คณะทำงานคัดเลือกฯ ได้พิจารณาคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติ จากรายนามผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากสมาชิกสภาเภสัชกรรม ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ ตามวิธีการที่ได้ประกาศและประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูล ไม่พบสมาชิกท่านใดเสนอรายชื่อมาแต่อย่างใด

ข. ในการคัดเลือก มีการขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่ เนื่องจากมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเภสัชกรแห่งชาติบางท่านเป็นกรรมการสภาเภสัชกรรมหรือเป็นคณะทำงานคัดเลือกฯ

สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่า คณะทำงานคัดเลือกฯประกอบด้วยเภสัชกรผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ล้วนเป็นที่ยกย่องในวงวิชาชีพเภสัชกรรม มิได้เป็นกรรมการบริหารของสภาเภสัชกรรม และในการพิจารณาได้
วางเกณฑ์การคัดเลือกอย่างเข้มงวดและโปร่งใส ผู้ทำงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเภสัชกรแห่งชาติ
จะไม่ร่วมพิจารณากรณีของตนเอง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าไม่มีการขัดกันของผลประโยชน์ใดๆ

ค. เหตุใด รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นเภสัชกรแห่งชาติ จึงเป็นผู้ลงนามในประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ ๓๖/๑๕๖๗ เรื่อง รายชื่อเภสัชกรแห่งชาติ

สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่า รองศาสตราจารย์ (พิเศษ) เภสัชกรกิตติ พิทักษ์นิตินันท์ ไม่ได้มีส่วนร่วม
ในกระบวนการคัดเลือกเภสัชกรแห่งชาติดังกล่าว แต่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นนายกสภาเภสัชกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีอำนาจลงนามในข้อบังคับ หนังสือ ระเบียบ หรือประกาศทุกฉบับของสภาเภสัชกรรม

ง. มีข้อสังเกตว่า ในจำนวนคณะทำงานคัดเลือกฯ ๘ คน มี ๔ คน ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเภสัชกรแห่งชาติ มีความโปร่งใสหรือไม่

สภาเภสัชกรรมขอเรียนว่า ทั้ง ๔ ท่านที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเภสัชกรแห่งชาติ ล้วนได้รับการเสนอชื่อจากเภสัชกรที่เป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การพิจารณา และกระบวนการพิจารณาก็เป็นไปอย่างโปร่งใส ปราศจากอคติหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ตามที่ได้เรียนแล้วข้างต้น

สภาเภสัชกรรม ตระหนักและเห็นคุณค่าของการดำรงตน การทำคุณประโยชน์ให้ประเทศชาติและวิชาชีพเภสัชกรรม สมควรที่จะมีการเชิดชูเกียรติให้สังคมรับทราบและเห็นคุณค่าของเราเภสัชกร และเห็นว่ายังมีเภสัชกรอีกเป็นจำนวนมากที่มีคุณสมบัติเหมาะสม คู่ควรกับการเป็น “เภสัชกรแห่งชาติ” หากแต่ยังไม่ได้มีการเสนอชื่อจากพี่น้องเภสัชกรมาตามหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในคราวนี้ สภาเภสัชกรรมคาดหวังว่าในปีต่อๆไป สมาชิกจะได้ร่วมกันเสนอชื่อ เพื่อจะได้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกและมอบรางวัลเภสัชกรแห่งชาติ เพื่อเชิดชูเกียรติเภสัชกรทุกท่านที่มีคุณูปการต่อวิชาชีพและสังคมต่อไป

ท้ายนี้ สภาเภสัชกรรม ขอให้เภสัชกรแห่งชาติ และเภสัชกรทุกท่าน ร่วมกำลังกาย กำลังใจ สมัครสมานสามัคคี เชิดชูเกียรติซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิชาชีพเภสัชกรรม เพื่อประเทศชาติ และประชาชนสืบไป

 

                                                                                                                                                                                         สภาเภสัชกรรม

        ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗