ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนฯ ของผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ และเก็บคะแนนได้ ผ่านระบบออนไลน์ (27 ก.ย. 60)
 

 

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนผ่าน ระบบออนไลน์ E-Service

 

ผู้ที่มีผลการสอบผ่านการสอบความรู้ฯ ให้ทุกท่านขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ผ่านระบบออนไลน์ E-Service 

 

 Login ตรวจสอบผลการสอบความรู้ฯ ของท่านได้ที่ website ศูนย์สอบความรู้ฯ

www.plecenter.org

  

หากท่านมีผลการสอบผ่านฯ และเก็บคะแนนได้ จะปรากฎ "สภ.17 คำขอขึ้นทะเบียนฯ"

ให้ท่าน Click กรอกข้อมูลดำเนินการตามขั้นตอน

 

 

ตามไฟล์แนบท้ายนี้