งานทะเบียนและใบอนุญาต
 

  

การขอมีบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

        ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์ จะขอมีบัตรประจำตัวฯ หรือ ต่ออายุบัตรประจำตัวฯ ให้แสดงตนพร้อมยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายข้อบังคับนี้ และแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเลขาธิการหรือเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

        บัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ใช้สำหรับ

             1. ใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการติดต่อกับสภาเภสัชกรรม

             2. ใช้เป็นหลักฐานในการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

             3. ใช้แสดงตนว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 

(อ้างอิง: ตามความที่กำหนดไว้ใน ข้อ 7 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558)

 

การยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์

         ผู้ที่มีผลการสอบผ่าน การสอบความรู้ฯ ให้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ โดยเข้าไปตรวจสอบผลการสอบผ่านของท่านที่ Website ศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org หากท่านมีผลการสอบผ่านและเก็บคะแนนได้ จะปรากฎแบบยื่นขอขึ้นทะเบียนฯ เพื่อให้ท่านกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารเพื่อการขอขึ้นทะเบียน โดยท่านต้องเตรียมเอกสารแนบเป็นไฟล์ข้อมูลเพื่อแนบประกอบการขอขึ้นทะเบียน ดังนี้

จัดเตรียมเป็นไฟล์ PDF 1 ไฟล์ (รวมเอกสาร 1-5)

1) ไฟล์สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

2) ไฟล์สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3) ไฟล์สำเนาใบปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ

4) ไฟล์ใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ฉบับ

5) ไฟล์หนังสือแจ้งผลการสอบผ่าน รายบุคคล  จำนวน 1 ฉบับ

6) ไฟล์ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 ภาพ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ (สภ.17)

 

 ค่าธรรมเนียม

-          ค่าธรรมเนียม  *5,000  บาท 

 นำใบชำระเงินที่ Print จากระบบ ไปชำระค่าธรรมเนียมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามวันเวลาของสาขาที่เปิดทำการ

 

 วิธีการยื่นคำขอขึ้นทะเบียนฯ

: ยื่นผ่านระบบออนไลน์ E-service เท่านั้น

 ขั้นตอนการยื่นขอขึ้นทะเบียนออนไลน์ ผ่านระบบ E-Service

https://pharmacycouncil.org/index.php?option=content_detail&view=detail&itemid=1180&catid=1

 

 การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 45 วันทำการ นับจากวันที่คำขอและหลักฐานถูกต้องและครบถ้วน

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website ศูนย์สอบความรู้ฯ www.plecenter.org

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1877  0 2590 2439 โทรสารอัตโนมัติ 0 2591 8298

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

การยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 2  หนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับภาษาไทย หรือ ฉบับภาษาอังกฤษ)

ข้อ 1. ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะได้หนังสือรับรองดังกล่าว ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.19 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรมพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาไทย)

1) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตาดำ ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ 

 

หนังสือรับรองฯ (ฉบับภาษาอังกฤษ)

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้

     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน

     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

 

ที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอหนังสือรับรองฯ (สภ.19)

 

ค่าธรรมเนียม

-          ค่าธรรมเนียม  200  บาท

-          กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสือรับรองฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร

1)      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2)      ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 1877  0 2590 2439

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

การยื่นคำร้องขอใบแทนใบอนุญาต

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 3  ใบแทนใบอนุญาต

ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดที่ใบอนุญาตสูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญให้ยื่นคำขอ รับใบแทนใบอนุญาตตามแบบ สภ.21 ท้ายข้อบังคับนี้ ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

3) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ถูกทำลายสาระสำคัญ หรือหนังสือแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน (ตำรวจ) กรณีที่สูญหาย  จำนวน 1 ฉบับ

4) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ

5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแทนใบอนุญาต  จำนวน 1 ฉบับ

** ใบแทนใบอนุญาตให้ใช้แบบ สภ.18 ท้ายข้อบังคับนี้ โดยมีคำว่า  “ใบแทน”  ประทับด้านบนด้วยอักษรสีแดง

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอใบแทนใบอนุญาต (สภ.21)

 

ค่าธรรมเนียม

- ค่าธรรมเนียม  * 500 บาท* อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

-       กรณีต้องการให้จัดส่งใบแทนฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร

1)      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2)      ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 1877 0 2590 2439

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

การยื่นคำร้องขอเปลี่ยนคำนำหน้า,ชื่อตัว,นามสกุล หรือการเพิ่มยศ,อภิไธย

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 4 การขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย 

ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.22 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรม พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนสมรส กรณีขอเปลี่ยนชื่อสกุลเพราะการสมรส  จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย แล้วแต่กรณี

โดยผู้ที่ยื่นขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือเพิ่มอภิไธยในเอกสารสำคัญต่าง ๆ ภายหลังจาก ปีพุทธศักราช 2551 จะต้องยื่นสำเนาหนังสือสำคัญการได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย จำนวน 1 ฉบับ

5) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม **ฉบับจริง

6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลหรือการเพิ่มอภิไธย  จำนวน 1 ฉบับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือการเพิ่มอภิไธย (สภ.22)

 

ค่าธรรมเนียม

-   ค่าธรรมเนียม  200 บาท

-   กรณีต้องการให้จัดส่งใบอนุญาตฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร

1)      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2)      ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 1877  0 2590 2439

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

การยื่นคำร้องขอคำแปลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการขึ้นทะเบียนและการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  หมวด 5 การขอใบแปลอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

ข้อ 1. ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ใดประสงค์จะให้สภาเภสัชกรรมแปลใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นใดให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.23 ท้ายข้อบังคับนี้ต่อเลขาธิการสภาเภสัชกรรมพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

4) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ยื่นคำขอฯ เป็นภาษาอังกฤษ โปรดพิมพ์ หรือเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่าย เพื่อการดำเนินการจัดทำหนังสือรับรองฯ ด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง โปรดให้ข้อมูล ดังนี้

     4.1  คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เป็นภาษาอังกฤษ ที่ถูกต้องตรงที่ปรากฎบนบัตรประจำตัวประชาชน

     4.2  ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน เป็นภาษาอังกฤษ

5) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอใบแปลใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอใบแปล (สภ.23)

 

ค่าธรรมเนียม

-   ค่าธรรมเนียม  200 บาท/ฉบับ

-   กรณีต้องการให้จัดส่งใบแปลฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร

1)      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2)      ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 1877  0 2590 2439

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 

 

การยื่นคำร้องขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ

ตามข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ.2548

ในแนวทางปฏิบัติ ผู้ที่สอบผ่านการสอบความรู้ ความชำนาญ เพื่อรับหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตร ตามที่สภาเภสัชกรรมกำหนด จะได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญฯ ตามแบบแนบท้ายข้อบังคับดังกล่าว โดยผู้ที่สอบผ่านฯ ให้ยื่นคำขอตามแบบ สภ.28 พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้

1) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน 1 ฉบับ

2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ

3) สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

4) สำเนาประกาศสภาเภสัชกรรม ที่คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมอนุมัติให้เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม  จำนวน  1 ฉบับ

5) ภาพถ่ายหน้าตรง ครึ่งตัว ท่าปกติ ไม่สวมแว่นตา ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 2 ภาพ

6) สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมการขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ  จำนวน 1 ฉบับ

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แบบคำร้องขอรับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ (สภ.28)

 

ค่าธรรมเนียม

-          ค่าธรรมเนียม  *2,000 บาท/ฉบับ* อัตราค่าธรรมเนียมปรับปรุงตามกฎกระทรวง เรื่องการกำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับ ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557 ประกาศ ในหนังสือราชกิจจานุเบกษา เล่ม 131 ตอนที่ 85 ก ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2557

-          กรณีต้องการให้จัดส่งหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตรฯ กลับเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ โปรดชำระค่าไปรษณีย์  เป็นเงิน  50  บาท

 

วิธีการชำระเงิน

วิธีที่ 1 : ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานประกอบ และชำระเงินค่าธรรมเนียมด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

วิธีที่ 2 : กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ให้โอนเงินค่าธรรมเนียมเข้าบัญชีธนาคาร

1)      ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขากระทรวงสาธารณสุข   ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 340-2-01454-8                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

2)      ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงสาธารณสุข        ชื่อบัญชี สภาเภสัชกรรม เลขที่บัญชี 142-1-06705-6                  ประเภทบัญชีออมทรัพย์

จากนั้นให้ส่งแบบคำขอฯ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานข้างต้นส่งไปที่สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

 

การดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่สำนักงานฯ ได้รับคำขอฯ พร้อมเอกสารประกอบที่ครบถ้วนและถูกต้อง

ตรวจสอบสถานะภาพดำเนินการตามคำขอของท่านได้จาก website สภาเภสัชกรรม www.pharmacycouncil.org

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม ชั้น 7 อาคาร 6 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์และโทรสาร 0 2590 1877  0 2590 2439

Website : www.pharmacycouncil.org   Email : pharthai@pharmacycouncil.org

 
 
 
 
 
ใบรับรองแพทย์ (114.00 k)
 
หนังสือมอบอำนาจ (79.24 k)
 
คำขอขึ้นทะเบียน_สภ.17 (147.62 k)
 
คำขอใบแทนฯ_สภ.21 (162.25 k)
 
คำขอรับรองปริญญา_สภ.26 (114.08 k)
 
คำขอหนังสือวุฒิบัตรฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.30 (105.24 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาเภสัชบำบัด_สภ.31 (110.39 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ_สาขาคุ้มครองผู้บริโภค_สภ.32 (111.93 k)
 
คำขอใบแทนหนังสืออนุมัติ วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรระยะสั้น_32.1 (100.72 k)
 
คำขอประกาศนียบัตรระยะสั้น _ สภ.33 (157.70 k)
 
คำขอเปลี่ยนชื่อ/สกุล_สภ.22 (84.41 k)
 
คำขอใบแปล_สภ.23 (107.32 k)
 
คำขอหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร สภ.34 (99.45 k)
 
คำขอหนังสือรับรอง_สภ.19 (81.46 k)
 
คำขอมีบัตรประจำตัว_สภ.34 (98.09 k)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าขึ้นทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558 (27.36 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขต่างๆ (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 (32.68 k)
 
กฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (41.31 k)
 
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 (38.29 k)
ข้อบังคับสภาฯ_ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม พ.ศ.2562 (84.17 k)