ลำดับ ชื่อการประชุม วันที่จัดประชุม
1.  การประชุมวิชาการวันเภสัชกรโลก เภสัชกรกับงานวิจัยสู่การใช้ยาอย่างปลอดภัยสมเหตุผลของประชาชน “From Research to Pharmaceutical Care: Antimicrobial Management”
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 1012-2-000-011-09-2560
ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเต็มจำนวนแล้ว
25/09/2560 - 25/09/2560