ลำดับ ส่วนงาน ชื่อเรื่อง รหัสกิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม วันที่ปิดรับลงทะเบียน จำนวนผู้ลงทะเบียน  
1.  วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017  0001-2-000-028-07-2560 05/07/2560 - 07/07/2560 31/05/2560 140 ลงทะเบียน