คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระ 8 (2559-2561)
       
รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายกสภาเภสัชกรรม
ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
 

ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.ศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์
เหรัญญิก

ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
ประชาสัมพันธ์

ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
ผู้ช่วยนายกสภาเภสัชกรรม
       

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
กรรมการ

ศ.(พิเศษ)ดร. ภก.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการ

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
กรรมการ
       

ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
กรรมการ


ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
กรรมการ


ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ์
กรรมการ

นพ.โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
       

รศ.ดร.ภก.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

รศ.ดร.ภญ.สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลาฯ
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กรรมการ
       

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ

พลโท เภสัชกรอนุมนตรี วัฒนศิริ
กรรมการ

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล
กรรมการ

ภก.สมบัติ โรจนดำเกิงโชค
กรรมการ