คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564)
       

ภก.จิระ  วิภาสวงศ์

อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง


รศ.ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์

นายกสภาเภสัชกรรม

ภก.บรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
 

รศ.ดร.ภญ.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ
เลขาธิการ


ดร.ภญ.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ
รองเลขาธิการ

ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง
ประชาสัมพันธ์

ภก.ปรุฬห์  รุจนธำรงค์
เหรัญญิก
       

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
กรรมการ


รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี  สุทธิสีสังข์
กรรมการ


ผศ.ภญ.อภิฤดี  เหมะจุฑา
กรรมการ


รศ.ดร.ภก.ปรีชา  มนทกานติกุล
กรรมการ

       

ภก.กิติยศ  ยศสมบัติ
กรรมการ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต 
ปลัดกระทรวงสาธารสุข


ภญ.สุรัชนี  เศวตศิลา
กรรมการ

ภญ.สุภัทรา  บุญเสริม
กรรมการ

       

ภก.ธีระ  ฉกาจนโรดม
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.วิมล พันธุ์เวทย์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์  ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
       

รศ.ดร.ภก.นิมิตร  วรกุล
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลา
กรรมการ

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ

พลตรีหญิง ภญ.อิษฎา ศิริมนตรี
กรรมการ


ภญ.บุญญวรรณ   เต็งตระกูล
กรรมการ


ภก.จรัญวิทย์  แซ่พัว
กรรมการ