คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9 (พ.ศ. 2562-2564)
       

ภก.จิระ  วิภาสวงศ์

อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง


รศ.ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์

นายกสภาเภสัชกรรม

ภก.บรรเจิด  เดชาศิลปชัยกุล
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
 

ผศ.ดร.ภญ.วรรณา  ศรีวิริยานุภาพ
เลขาธิการ


ดร.ภญ.ศิริรัตน์  ตันปิชาติ
กรรมการ

ภก.ภาณุโชติ  ทองยัง
กรรมการ

ภก.จรัญวิทย์  แซ่พัว
กรรมการ


ภก.ปรุฬห์  รุจนธำรงค์
กรรมการ
       

รศ.(พิเศษ) ภก.กิตติ พิทักษ์นิตินันท์
กรรมการ


รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี  สุทธิสีสังข์
กรรมการ


ผศ.ภญ.อภิฤดี  เหมะจุฑา
กรรมการ


รศ.ดร.ภก.ปรีชา  มนทกานติกุล
กรรมการ

       

ภก.กิติยศ  ยศสมบัติ
กรรมการ

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
กรรมการ


ภญ.สุรัชนี  เศวตศิลา
กรรมการ

ภญ.สุภัทรา  บุญเสริม
กรรมการ

       

ภก.ธีระ  ฉกาจนโรดม
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์  ดาวสดใส
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
กรรมการ
       

รศ.ดร.ภก.นิมิตร  วรกุล
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยสงขลา
กรรมการ

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีวิทยาลัยเภสัชฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ

พลตรี ภก.ไชย  หว่างสิงห์
กรรมการ


ภญ.บุญญวรรณ   เต็งตระกูล
กรรมการ