คณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระ 8 (2559-2561)
       
รศ.ดร.ภก.ไพบูลย์ ดาวสดใส
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่หนึ่ง

ดร.ภก.นิลสุวรรณ ลีลารัศมี
นายกสภาเภสัชกรรม
ภก.วรวิทย์ กิตติวงศ์สุนทร
อุปนายกสภาเภสัชกรรม คนที่สอง
 

ผศ.(พิเศษ)ดร.ภก.อภิสิทธิ์ ฉัตรทนานนท์
เลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.วรนัดดา ศรีสุพรรณ
รองเลขาธิการสภาเภสัชกรรม

ภญ.ศรีวิมล จึงเสถียรทรัพย์
เหรัญญิก

ผศ.(พิเศษ) ภญ.อาภรณ์ จตุรภัทรวงศ์
ประชาสัมพันธ์

ภญ.จันทิมา โยธาพิทักษ์
ผู้ช่วยนายกสภาเภสัชกรรม
       

รศ.ดร.ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์
กรรมการ

ศ.(พิเศษ)ดร. ภก.สุมนต์ สกลไชย
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.วิทยา กุลสมบูรณ์
กรรมการ

รศ.ดร.ภญ.นุศราพร เกษสมบูรณ์
กรรมการ
       

ดร.ภญ.รุ่งทิวา หมื่นปา
กรรมการ


ภก.ภาณุโชติ ทองยัง
กรรมการ


ภญ.อังคณา ศรีนามวงศ์
กรรมการ

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
       

รศ.ดร.ภก.สินธุ์ชัย แก้วกิติชัย
นายกเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
กรรมการ

ผศ.ดร.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์
คณบดีคณะฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรรมการ

รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่่
กรรมการ

รศ.ดร.ภญ.สุวรรณา วรรัตน์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กรรมการ
       

ผศ.ดร.ภก.ธนภัทร ทรงศักดิ์
คณบดีคณะฯ มหาวิทยาลัยรังสิต
กรรมการ

พลโท เภสัชกรอนุมนตรี วัฒนศิริ
กรรมการ

ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ
กรรมการ

ภก.สมบัติ โรจนดำเกิงโชค
กรรมการ