เลขที่ใบอนุญาตฯ ชื่อ-นามสกุล สถานะใบอนุญาต เริ่มนับระยะเวลาพักใช้ ครบระยะเวลาพักใช้ คำสั่งพักใช้
2461 ภก.สมชาย รสิกวรรณ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 12 ตุลาคม 2555
3820  ภก.ประจักร์ ประสิทธิเมตต์  พักใช้ 2 ปี  23 มกราคม 2559 22 มกราคม 2561 
3841  ภก.เสกสรร ศรียานุวัตรกุล  พักใช้ 2 ปี  23 มกราคม 2559  22 มกราคม 2561   
4161 ภก.ณรงค์ชัย คงสวัสดิ์วรกุล เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 12 ตุลาคม 2555
8551 ภญ.ดวงดาว เกียรติศรีธนากร พักใช้ 2 ปี 2 กรกฎาคม 2558 1 กรกฎาคม 2560
9036 ภญ.อัญชลี เชียรจรัสวงศ์ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 10 มิถุนายน 2556
9600 ภก.ทวีวัฒน์  อนันต์รักษ์  เพิกถอน   เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 14 พฤศจิกายน 2559
10029 ภก.สมชาย แซ่โค้ว เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 16 กันยายน 2558
10425 ภก.ธนยศ มินานนท์ พักใช้ 1 ปี

17 สิงหาคม 2559

16 สิงหาคม 2560
10903 ภญ.พรเพ็ญ คีรีวัลย์ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 12 มกราคม 2556
13328 ภญ.อาภากร พนมเริงศักดิ์ พักใช้ 18 เดือน 17 มิถุนายน 2559 16 ธันวาคม 2560  
13383 ภญ.สาริศา ตียะภูดิส พักใช้ 2 ปี 22 กรกฎาคม 2558 21 กรกฎาคม 2560
13938 ภญ.มิ่งขวัญ จองชัย พักใช้ 2 ปี 19 มิถุนายน 2559
18 มิถุนายน 2561
14434 ภก.ตฤณ อิสระภักดีธรรม พักใช้ 1 ปี 16 สิงหาคม 2559 15 สิงหาคม 2560
14798 ภญ.ปิยะพร ปานะรัตน์ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 28 กรกฎาคม 2558
15584 ภญ.พัทยา หวังสุข พักใช้ 1 ปี 19 มิถุนายน 2559 18 มิถุนายน 2560
17302 ภก.ชูวุฒิ เด่นพลังรักษ์ พักใช้ 1 ปี 12 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2560
18802 ภญ.ศศิธร นิลยาภรณ์ พักใช้ 3 เดือน 15 ธันวาคม 2559 14 มีนาคม 2560
19673 ภญ.นวลรัตน์ รัตนตรัยเจริญ พักใช้ 18 เดือน 16 มิถุนายน 2559 15 ธันวาคม 2560  
 20436 ภญ.ปพิชญา วิโรจน์วงศ์ พักใช้ 1 ปี 25 มกราคม 2559  24 มกราคม 2560   
20663 ภก.อธิสุทธิ์ ใจเทียมศักดิ์ พักใช้ 2 ปี 12 พฤศจิกายน 2559 11 พฤศจิกายน 2561
21199 ภญ.พักตร์เพ็ญ หลวงสนาม เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 12 พฤศจิกายน 2559 
22334 ภญ.อลงกรณ์ ไชยโคตร พักใช้ 18 เดือน 18 มิถุนายน 2559
17 ธันวาคม 2560
23567 ภญ.ชุลีกร มงคลสถิตย์ พักใช้ 2 ปี 21 พฤศจิกายน 2559 20 พฤศจิกายน 2561
23828 ภก.ศุภวัสส์ จินดาวัฒน์ พักใช้ 2 ปี 17 สิงหาคม 2559 16 สิงหาคม 2561
24031 ภก.สิทธิพร วงศ์จิรัฐติกาล พักใช้ 1 ปี 28 มกราคม 2559 27 มกราคม 2560  
24882 ภก.กฤต โฆษิตสรรค์ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 24 มกราคม 2556
25551 ภก.วัชรพล สันติอภิรมย์ พักใช้ 1 ปี 18 สิงหาคม 2559 17 สิงหาคม 2560
26519  ภญ.นันทนา สีหบุตร พักใช้ 2 ปี 14 ธันวาคม 2558 13 ธันวาคม 2560  
27422 ภก.นิธิศ จินดารัตน์ เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 24 ธันวาคม 2559
27706 ภก.ชาญณรงค์ คำใส พักใช้ 18 เดือน 29 มิถุนายน 2559 28 ธันวาคม 2560
27782 ภก.ปรัชญา ประทานมิตร พักใช้ 18 เดือน 16 มิถุนายน 2559 15 ธันวาคม 2560  
28295 ภญ.อรนุมา  เวชมณีกร พักใช้ 18 เดือน 14 พฤศจิกายน 2559 13 พฤษภาคม 2561
29147 ภญ.ณัฏฐนันท์ บูรพาชีพ พักใช้ 18 เดือน 14 พฤศจิกายน 2559 13 พฤษภาคม 2561
32226 ภก.ดาริส เส็นคง พักใช้ 18 เดือน 14 พฤศจิกายน 2559 13 พฤษภาคม 2561
32967 ภญ.สุจิตรา เลิศสงคราม เพิกถอน เพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ 20 กันยายน 2559