Popup

ลงทะเบียนการประชุมวิชาการ
ชื่อกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 5 
รหัสกิจกรรม 0001-2-000-028-07-2566
วันที่จัดกิจกรรม 01 ก.ค. 2566 - 02 ก.ค. 2566
สถานที่จัดกิจกรรม ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี

 

หลักการและเหตุผล

          การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคเป็นวิธีการสำคัญในการลดอัตราการติดเชื้อ ลดอัตราการป่วย และอัตราการเสียชีวิตที่สำคัญ นอกจากนี้ ความครอบคลุมของการได้รับภูมิคุ้มกันโรคจะส่งผลให้เกิด herd immunity ที่จะส่งผลป้องกันการติดเชื้อของบุคคลอื่นในชุมชนที่ไม่ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อันเนื่องมาจากมีข้อห้ามทางการแพทย์    เภสัชกรเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทั้งเภสัชกรโรงพยาบาล เภสัชกรชุมชน  และเภสัชกรปฐมภูมิ  เพื่อเพิ่มช่องทางในการรับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเพิ่มอัตราการได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาแบบ randomized control trial พบว่า เภสัชกรชุมชนสามารถเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอกคัส และไข้หวัดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีค่า OR 1.91; 95% CI, 1.26-2.87) และ OR, 2.18; 95% CI, 1.37-3.46 ตามลำดับ (Sheer RL, et al. Am J Manag Care 2021 Oct;27(10):425-431. doi: 10.37765/ajmc.2021.88760) นอกจากนี้ เภสัชกรชุมชนยังสามารถเพิ่มความเข้าใจถึงความจำเป็นในการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสและเพิ่มอัตราการได้รับวัคซีนนิวโมคอกคัสอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p = 0.008) (Abu-Rish EY, et al. Hum Vaccin Immunother 2021 Apr 3;17(4):1181-1189. doi: 10.1080/21645515.2020.1802973. Epub 2020 Sep 15.)

          สภาเภสัชกรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค โดยได้ออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรรม (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ให้เพิ่มเติมความต่อไปนี้เป็นข้อ 16 แห่งข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. 2561“ข้อ 16 การให้ภูมิคุ้มกันโรคตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและมอบหมายโดยผ่านการฝึกอบรมตามที่สภาเภสัชกรรมประกาศกำหนด” จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร”  ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เภสัชกรผู้เข้ารับการอบรมสามารถ

1) อธิบายถึงข้อมูลพื้นฐานของการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2) อธิบายถึงวัคซีนชนิดต่างๆ ทั้งข้อบ่งใช้ ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง อาการไม่พึงประสงค์ การติดตามผู้ป่วย

3) อธิบายถึงการเก็บรักษาวัคซีน การขนส่ง cold chain management

4) อธิบาย ให้ความรู้ ให้คำปรึกษาการสร้างเสริมคุ้มกันโรคแก่ผู้ป่วยได้

5) ฉีดวัคซีนได้ และกำจัดของมีคมติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม

รหัสกิจกรรมและหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง

10 หน่วยกิต

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนคนละ 2,000 บาท

หมายเหตุ: ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วและมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2549 และระเบียบของแต่ละหน่วยงาน

สอบถามข้อมูล

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สภาเภสัชกรรม หรือ ติดต่อ รศ.ภญ.สุณี เลิศสินอุดม โทร/ไลน์ไอดี 0816617237

การประเมินผล

แบบสอบถามหลังสิ้นสุดการบรรยาย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถนำความรู้ไปใช้ในการดูแลประชาชนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
  2. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถฉีดวัคซีนได้ และได้รับประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

งบประมาณ จากการลงทะเบียน

 

 

ปิดลงทะเบียน กำหนดการประชุม