ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียน พ.ศ.๒๕๓๘
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเภสัชกรรม
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ในอาคารสภาวิชาชีพ
ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ลงทะเบียนออนไลน์ การประชุมวิชาการ Contemporary Review in Pharmacotherapy 2017 ครั้งที่ 2 (วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2560)
Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย http://thaibcp.pharmacycouncil.org
ใหม่* รายนามผู้เชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม สาขาเภสัชบำบัด ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560
การฝึกอบรมและสอบความรู้
แนะนำวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัย ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง