ใหม่* การทำการศึกษาต่อเนื่องของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ภายหลังครบรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง 5 ปี (พ.ศ.2558 - 2562)
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียน พ.ศ.2538
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ สภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองคุณภาพร้านยา
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2562 เรื่อง ผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ในอาคารสภาวิชาชีพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2563 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตที่กำหนดเงื่อนไข (เพิ่มเติม)
แนะนำวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย
Website วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย http://thaibcp.pharmacycouncil.org
การฝึกอบรมและสอบความรู้
ประกาศวิทยาลัย ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง