มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ

ลำดับ ชื่อการประชุม
1.  ประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่องความก้าวหน้าด้านสมุนไพรชะลอวัยป้องกันโรคเรื้อรัง Recent trends in Anti-Ageing and Preventive Herbal Medicines
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-025-06-2567
วันที่จัดประชุม 06 มิ.ย. 2567 ถึง 07 มิ.ย. 2567
รายละเอียด
2.  การให้คำปรึกษางานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 1.การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย การวางแผนงานเพื่อจัดทำข้อเสนอโครงการ
วันที่จัดประชุม 05 ต.ค. 2566 ถึง 01 ต.ค. 2567
รายละเอียด
3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-006-07-2567
วันที่จัดประชุม 19 ก.ค. 2567
รายละเอียด
4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-007-09-2567
วันที่จัดประชุม 20 ก.ย. 2567
รายละเอียด
5.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2567
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-008-11-2567
วันที่จัดประชุม 15 พ.ย. 2567
รายละเอียด
6.  การให้คำปรึกษางานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 2.วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ระเบียบวิธีวิจัย
วันที่จัดประชุม 05 ต.ค. 2566 ถึง 01 ต.ค. 2567
รายละเอียด
7.  การให้คำปรึกษางานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 3.การให้คำปรึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
วันที่จัดประชุม 15 ก.พ. 2567 ถึง 01 ต.ค. 2567
รายละเอียด
8.  การให้คำปรึกษางานวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 4.การให้คำปรึกษาการจัดเตรียมบทความวิชาการ
วันที่จัดประชุม 15 ก.พ. 2567 ถึง 01 ต.ค. 2567
รายละเอียด
9.  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2024 Optimizing Medication Safety : From Evidence-Based Medicine to Pharmacy Practice
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-027-08-2567
วันที่จัดประชุม 21 ส.ค. 2567 ถึง 23 ส.ค. 2567
รายละเอียด