มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา

ลำดับ ชื่อการประชุม
1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 4/2566
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-005-07-2566
วันที่จัดประชุม 21 ก.ค. 2566
รายละเอียด
2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 5/2566
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-006-09-2566
วันที่จัดประชุม 15 ก.ย. 2566
รายละเอียด
3.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2566
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-007-11-2566
วันที่จัดประชุม 17 พ.ย. 2566
รายละเอียด
4.  โครงการประชุมวิชาการด้านการบริหารเภสัชกิจ “นวัตกรรมและการจัดการงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลในยุคเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล” Innovation and Management for Hospital Pharmacy in Digital Transformation Era
วันที่จัดประชุม 22 มิ.ย. 2566 ถึง 23 มิ.ย. 2566
รายละเอียด
5.  การประชุมวิชาการ วิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย เรื่อง Contemporary Review in Pharmacotherapy 2023: Preparing clinical pharmacy services for service plans: step by step approach
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-024-08-2566
วันที่จัดประชุม 23 ส.ค. 2566 ถึง 25 ส.ค. 2566
รายละเอียด
6.  การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคโดยเภสัชกร” รุ่นที่ 5
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-028-07-2566
วันที่จัดประชุม 01 ก.ค. 2566 ถึง 02 ก.ค. 2566
รายละเอียด