มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา

ลำดับ ชื่อการประชุม
1.  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสู่คุณภาพการบริบาลเภสัชกรรมชุมชนยุคใหม่ ครั้งที่ 6/2566
รหัสกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่อง: 0001-2-000-007-11-2566
วันที่จัดประชุม 17 พ.ย. 2566
รายละเอียด
2.  ประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่องความก้าวหน้าด้านสมุนไพรชะลอวัยป้องกันโรคเรื้อรัง Recent trends in Anti-Ageing and Preventive Herbal Medicines
วันที่จัดประชุม 06 มิ.ย. 2567 ถึง 07 มิ.ย. 2567
รายละเอียด