ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งฯ
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 เรื่อง รายละเอียดการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งฯ
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่า เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบ
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบความรู้ฯ
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดช่องทางการส่งใบสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการฯ เพิ่มเติม
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการฯ
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ2564.
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกา่รสอบความรู้ฯ เพื่อเป็นสมาชิกวิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้ง วิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563