มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
   
ใหม่* รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการเอกสารขึ้นทะเบียนตำรับยา)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2567 เรื่อง การยื่นขอเป็นสถาบันหลักของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานร่างหลักสูตรวุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการตรวจสอบความถูกต้อง)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565 เรื่อง รายละเอียดการสอบปากเปล่า (oral examination) เพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปากเปล่า
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 7/2565 เรื่อง รายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2566 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ)
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 3/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองสถาบันหลักและสถาบันสมทบของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ใบสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาภสัชกรรมอุตสาหการ
ใหม่* กำหนดการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการจัดการความเสี่ยงด้านคุณภาพ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือการสอบปากเปล่า
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบปากเปล่า
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ2564.
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมกา่รสอบความรู้ฯ เพื่อเป็นสมาชิกวิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 2/2564 เรื่อง กำหนดช่องทางการส่งใบสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการฯ เพิ่มเติม
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการบริหารการเงินของวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเลือกตั้งผู้อำนวยการฯ โดยสมาชิกก่อตั้ง และการแต่งตั้งคณะผู้บริหารฯ พ.ศ.2564
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 7/2564 เรื่อง ผลการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 6/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งฯ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 5/2564 เรื่อง รายละเอียดการสอบปากเปล่าเพื่อรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ เพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้งฯ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ที่ 4/2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิเข้ารับการสอบปากเปล่า เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจข้อสอบ
คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการ ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมการสอบความรู้ฯ
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการฯ
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการกำหนดเครื่องหมายประจำวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทยและแบบครุยวิทยฐานะของสมาชิกวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการเข้าเป็นสมาชิกวิทยาลัย การพ้นจากสมาชิกภาพ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก พ.ศ.2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสรรหาและคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเพื่อเป็นสมาชิกก่อตั้ง วิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าจดทะเบียน ค่าบำรุงสมาชิก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของวิทยาลัยเภสักรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ.2564
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563