ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2556
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเพิกถอนการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชบำบัดแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๑
ระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยสวัสดิการเจ้าหน้าที่สภาเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๔๘
ระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการสภาเภสัชกรรมที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๗
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๖
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วย การจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ การดำเนินการ และการเลิกสถาบัน ที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม ของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยโรคซึ่งต้องห้ามมิให้เป็นสมาชิกหรือขึ้นทะเบียน พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งที่ปรึกษาและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษา พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยตราของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเป็นสมาชิกสภาเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ พ.ศ.๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการเลือก และการเลือกตั้งกรรมการ พ.ศ.2537
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต แบบและประเภทใบอนุญาต ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัขชกรรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องฯ สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562
ใหม่* ขัอบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองร้านยาคุณภาพ พ.ศ.2562
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2561
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยตราของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2561
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา_วันทื่ 14 กุมภาพันธ์ 2562)
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๖๐
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ได้รับใบอนุญาตก่อนวันที่พระราชบัญญัติวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 มีผลบังคับใช้ พ.ศ.2559
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2559
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยบัตรประจำตัวผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2558
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการกำหนดค่าธรรมเนียมสมาชิก ค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ พ.ศ.2558
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ.2551
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญ ในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๓
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตร ในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๓
ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๐
ว่าด้วยการรับรองคุณภาพการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในร้านยา พ.ศ. ๒๕๔๖
ว่าด้วยการกำหนดค่าขึ้นทะเบียนสมาชิกและค่าธรรมเนียม พ.ศ.๒๕๓๘
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสืบสวนหรือสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.๒๕๓๘
ว่าด้วยการจัดตั้ง การรับรองวิทยฐานะ การดำเนินการ และการเลิกสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ว่าด้วยการจัดการศึกษาต่อเนื่องแก่ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๕
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมหรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๔๓
ว่าด้วยการรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการในสาขาต่างๆของวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันที่ทำการฝึกอบรมเป็นผู้ชำนาญการ ในสาขาต่างๆ ของวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๔๓
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกหนังสืออนุมัติบัตรและวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมสาขาต่าง ๆ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2543
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยการคุ้มครองผุ้บริโภคฯ พ.ศ.2553
 » 53 รายการ