1865 1645 1265 1226 1646 1853 1944 1858 1065 1513 1475 1402 1358 1543 1089 1480 1394 1680 1389 1067 1046 1912 1290 1356 1698 1647 1159 1012 1900 1245 1952 1692 1639 1134 1589 1872 1417 1062 1611 1381 1873 1837 1313 1857 1722 1920 1302 1876 1281 1706 1710 1095 1304 1639 1146 1729 1607 1557 1194 1306 1924 1468 1320 1318 1716 1809 1115 1967 1328 1508 1514 1027 1940 1233 1467 1051 1808 1733 1126 1356 1890 1788 1935 1910 1528 1341 1907 1125 1096 1920 1300 1675 1512 1451 1467 1345 1913 1165 1994 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2566 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใหม่* รายชื่อผู้ลงทะเบียน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ใหม่* รายชื่อผู้ลงทะเบียน ประชุมวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย หัวข้อเรื่อง Lesson Learned from Development of Andrographis paniculata Health Products
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 79/2565 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 2 พ.ศ. 2565
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการประจำปี พ.ศ.2566
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* คำสั่งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างการค้นคว้าอิสระ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการนำเสนอผลการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 9/2565 เรื่อง รายนามและตำแหน่งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 8/2565 เรื่อง รายนามคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้สอน ผู้ควบคุมการฝึกอบรมทักษะปฏิบัติ และผู้ทรงคุณวุฒิ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 6/2565 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 21 คน
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกกิตติมศักดิ์ วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 4/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวุฒิบัตร แสดงความรู้ความช านาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 1/2565 รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) รุ่นที่ 1 พ.ศ. 2564
ใหม่* ผลการเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565 – 2568)
ใหม่* รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร แห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ. 2565-2568)
ใหม่* การเลือกตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย วาระที่ 2 (พ.ศ.2565 – พ.ศ.2568)
ใหม่* ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร) พ.ศ. 2565
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2562 เรื่องทะเบียนสมาชิกก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรหแห่งประเทศไทย
ใหม่* ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 94/2564 รายชื่อผู้ได้รับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* แนะนำวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรฯ ที่ 2/2564 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 26 คน
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์สมุนไพร)
ใหม่* บทความวิชาการ เพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์ โดย วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 77/2563 เรื่อง รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2563 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้นทางเภสัชกรรมสมุนไพร
ใหม่* ระเบียบวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมสมุนไพร พ.ศ. 2563
ใหม่* Facebook วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย (ว.ภ.ส.)