มุมดาวน์โหลด
ใหม่* 30 ปี สภาเภสัชกรรม
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการยกระดับมาตรฐานร้านยารองรับการจัดบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 9/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนวิชาชีพเภสัชกรรมด้านชีวเภสัชภัณฑ์และผลิตภัณฑ์การแพทย์ขั้นสูง สภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 8/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณประจำจังหวัด
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 7/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 6/2567 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 3
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 5/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 3
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 4/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดทำหลักสูตรหรือแนวทางส่งเสริมความก้าวหน้าของเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 3/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 1/2567 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 11
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 14/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 13/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้เยี่ยมเก็บข้อมูลตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรมชุมชน (Good Pharmacy Practice ; GPP Data Collector)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการบริการของร้านยาในระบบประกันสุขภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมธุรกิจร้านยาเภสัชกรชุมชนเพื่อความยั่งยืน
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 8/2566 เรื่อง เพิกถอนคำสั่งสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 5/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการบริการของร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 5/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพการบริการของร้านยาในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
คำสั่งสภาเภสัชกรรมที่ 4/2566 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี พ.ศ. 2566
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการของสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านเภสัชพันธุศาสตร์และการแพทย์แม่นยำ สภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมให้ได้มาตรฐาน GPP
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 97/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 96/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมแทนตำแหน่งที่ว่างลง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมงานครบรอบ 30 ปีสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 83/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 82/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 76/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 75/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทยสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 74/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 73/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 72/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 71/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเภสัชกรรุ่นใหม่
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 69/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายสภาเภสัชกรรมประจำจังหวัด
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 68/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นทะเบียนแพลทฟอร์มและระบบบริการเภสัชกรรมทางไกล
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 67/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 62/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาบริการฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 61/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะ (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 52/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 51/2565 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 50/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 49/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ และตำแหน่งอื่น ในวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 48/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 47/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองประธาน และตำแหน่งอื่น ในวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 46/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 45/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 44/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2565 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์ ยุวเภสัชกร เครือข่ายจังหวัด
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองสิทธิ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 15/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2565 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาพัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลต่อการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ ชุดที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมนวัตกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 57 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 56 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสื่อสารสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์วิชาชีพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 55 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 54 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและข้อมูลของสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 53 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ระบบ Real time pharmacist & Telepharmacy platform
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 51 /2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายสมาคมองค์กรวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 50 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 48 /2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย และตำแหน่งอื่นในวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 47 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาปรับปรุงแนวทางการบริหารด้านการเงินของหน่วยงานในกำกับสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 16/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความต้องการรับวัคซีนของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาจัดทำข้อเสนอการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2564 เรื่อง แต่งตั้งประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวน ชุดที่ 2
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการและคณะทำงานเตรียมการการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2564
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีที่เก็บ้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง่
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 40/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดทำเอกสารประกอบการพิจารณาจัดตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมชุมชนแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 39/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 38/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจมาตรฐานและคุณภาพบริการของสถานพยาบาลประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ประจำปี 2564
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 37/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 33/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทยาลัยการบริหารเภสัชกิจแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 31/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนข้อบังคับสภาเภสัชกรรมที่เกี่ยวข้องกับการออกหนังสืออนุมัติฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการโครงการวิจัยระบบเภสัชกรรมทางไกล
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2563 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง คณะอนุกรรมการจัดการข้อมูลวิชาการและวิชาชีพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง คณะทำงานการติดตั้งเครือข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การสอบความรู้ฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนข้อบังคับสภา คณะที่ 1
คำสั่งที่ 83-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทนยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ 82-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งที่ 81-2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งที่ 80-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 79-2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 77-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตรวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
คำสั่งที่ 75-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลด้านความปลอดภัยของการบริหารยา Amikacin และยา Azithromycin ทางหลอดเลือดดำ
คำสั่งที่ 74-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานร้านยาและโรงพยาบาลตามนโยบายของรัฐมนตรี
คำสั่งที่ 73-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานในคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 54-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้น 10
คำสั่งที่ 53-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ 52-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
คำสั่งที่ 51-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 50-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสั่งที่ 49-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกรภาคราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 47-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งที่ 46-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งที่ 45-2562 เรื่อง มอบหมายเลขาเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการระบบทะเบียนและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าใข้จ่ายของสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และการเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมปี 2562 เพิ่มเติม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL4
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาลในวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาร้านยา
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการรักษาสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกร ภาคราชการ (เพิ่มเติม 1)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกร ภาคราชการ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมใช้ในทางการแพทย์และการเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา พัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเกี่ยวกับการคืนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในกรณีที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2560
ข้อมูลสมาชิก
ประวัติความเป็นมา
 » 149 รายการ