ใหม่* คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการอบรมสำหรับผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการในสถานที่ผลิตนำเข้าและขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการและคณะทำงานเกี่ยวกับการจัดสอบประเมินความรู้สำหรับผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมที่ขอต่ออายุใบอนุญาต ในกรณีที่เก็บ้หน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องไม่ครบภายในรอบปีการศึกษาต่อเนื่อง่
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2564 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการในคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 10
ใหม่* ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2564 เรื่อง กำหนดบัตรเลือกตั้งที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย
ประกาศคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2564 เรื่อง มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 7/2563 เรื่อง คณะอนุกรรมการจัดการข้อมูลวิชาการและวิชาชีพ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2563 เรื่อง คณะทำงานการติดตั้งเครือข่ายสัญญานอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 5/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 4/2563 เรื่อง คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานแผนยุทธศาสตร์การสอบความรู้ฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 2/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตฯ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 1/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนข้อบังคับสภา คณะที่ 1
คำสั่งที่ 83-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดตั้งวิทนยาลัยเภสัชกรรมอุตสาหการแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ 82-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งที่ 81-2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์สอบความรู้ผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งที่ 80-2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 79-2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 77-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนและปรับปรุงร่างหลักสูตรวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
คำสั่งที่ 75-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูลด้านความปลอดภัยของการบริหารยา Amikacin และยา Azithromycin ทางหลอดเลือดดำ
คำสั่งที่ 74-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานร้านยาและโรงพยาบาลตามนโยบายของรัฐมนตรี
คำสั่งที่ 73-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองประธานในคณะอนุกรรมการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์
คำสั่งที่ 54-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจรับงานปรับปรุงพื้นที่ที่ทำการสภาเภสัชกรรม ชั้น 10
คำสั่งที่ 53-2562 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการคุ้มครองผู้บริโภคผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพแห่งประเทศไทย
คำสั่งที่ 52-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการจัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์สำหรับเภสัชกร
คำสั่งที่ 51-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 50-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร
คำสั่งที่ 49-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกรภาคราชการ (เพิ่มเติม)
คำสั่งที่ 47-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งที่ 46-2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้บริหารสำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
คำสั่งที่ 45-2562 เรื่อง มอบหมายเลขาเป็นผู้อนุมัติค่าใช้จ่าย พ.ศ.2562
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 35/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการระบบทะเบียนและเทคโนโลยี (เพิ่มเติม)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 34/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาเภสัชศาสตร์ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 30/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานเภสัชกรรมปฐมภูมิ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 29/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานทบทวนระเบียบสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยค่าใข้จ่ายของสภาเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 28/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมเพื่อใช้ในทางการแพทย์และการเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 27/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรมปี 2562 เพิ่มเติม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการอบรมเภสัชกรรมปฐมภูมิ FCPL4
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งอนุกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์เภสัชกรรม ปี 2562
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 21/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะผู้บริหารวิทยาลัยเฉพาะกาลในวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2562 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการสภาเภสัชกรรม วาระที่ 9
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 19/2562 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาร้านยา
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 18/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการรักษาสถานภาพใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 17/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกร ภาคราชการ (เพิ่มเติม 1)
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 14/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการก่อตั้งวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพร
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 13/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนากำลังคนเภสัชกร ภาคราชการ
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 12/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการวิชาการเกี่ยวกับกัญชาและกระท่อมใช้ในทางการแพทย์และการเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 11/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา พัฒนาและติดตามกฎหมายหรือร่างกฎหมายที่มีผลกระทบต่อวิชาชีพเภสัชกรรม
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 10/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 9/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
คำสั่งสภาเภสัชกรรม ที่ 8/2562 เรื่อง คณะอนุกรรมการสอบความรู้เพื่อขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
 » 55 รายการ