1566 1036 1350 1409 1987 1760 1672 1802 1338 1565 1299 1898 1503 1567 1268 1001 1554 1429 1146 1067 1887 1908 1842 1269 1029 1860 1086 1972 1762 1034 1266 1439 1807 1256 1992 1972 1267 1566 1142 1504 1093 1852 1364 1397 1624 1652 1226 1240 1122 1454 1304 1205 1810 1583 1443 1135 1057 1760 1970 1668 1602 1832 1521 1105 1052 1958 1721 1105 1933 1281 1360 1492 1209 1784 1784 1264 1331 1063 1321 1342 1020 1808 1410 1782 1034 1126 1871 1402 1437 1118 1327 1323 1773 1390 1867 1315 1457 1641 1210 pharmacycouncil.org
มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
   

หากมีคำถาม ข้อเสนอแนะ หรือเรื่องอื่นใด กรุณากรอกเรื่องที่ต้องการติดต่อในแบบฟอร์มด้านล่างนี้

จากคุณ :  *
โทรศัพท์ติดต่อกลับ :
อีเมล์ติดต่อกลับ :  *
หัวข้อที่ต้องการติดต่อ :  
ข้อความ :   *
  CAPTCHA code 
กรุณากรอกตัวอักษรตามรูปภาพ *  
 
   

1.กรณีพบเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบอนุญาต หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อสภาเภสัชกรรม ผ่านระบบออนไลน์ ตาม Link ด้านล่างนี้
(โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการดำเนินงานได้ตามขั้นตอนต่อไป)

แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) (ออนไลน์)

2.กรณีพบเภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ในร้านขายยาตามเวลาที่แจ้งไว้ในใบอนุญาต หรือพฤติกรรมที่เข้าข่ายการกระทำความผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม สามารถแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษต่อสภาเภสัชกรรมเป็นหนังสือ ผ่านไปรษณีย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือตาม Link ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและส่งมาที่
ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานเลขาธิการสภาเภสัชกรรม อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 8 กระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 88/19 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
(โปรดให้ข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเพื่อการดำเนินงานได้ตามขั้นตอนต่อไป)

แบบการแจ้งเรื่องกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม (สส.1) (หนังสือ)