วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรที่ส่งเสริมความเข้มแข็งของการศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ชี้นำสังคม บนมาตรฐานวิชาชีพและจริยธรรม เน้นการจัดการที่เป็นภาคีเครือข่าย

พันธกิจ
1.มีระบบการจัดการที่ดี เน้นประสิทธิภาพ และความโปร่งใส
2.ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการในลักษณะภาคี เครือข่าย
3.มีระบบการรับรองคุณภาพสถาบันการศึกษา และแหล่งฝึกปฏิบัติวิชาชีพ
4.สร้างหลักประกันให้กับสังคมด้านมาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตรการศึกษาเภสัชศาสตร์
5.สร้างหลักประกันด้านคุณภาพและจริยธรรม ของเภสัชกรที่เข้าสู่วิชาชีพ

ขั้นตอนการขอรับรองปริญญา สำหรับผูัสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ
ใหม่* คณะเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง
ใหม่* ปริญญาเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ประจำปีการศึกษา 2559
หลักสูตรในระดับปริญญาตรีเภสัชศาสตร์ ที่สภาเภสัชกรรมให้ความเห็นชอบ
รายนามคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์
รายนามคณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์
ขั้นตอนการเห็นชอบหลักสูตร
ขั้นตอนการรับรองสถาบัน
ใหม่* ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ (11 ส.ค.2559)
กำหนดกรอบเวลาการขอความเห็นชอบหลักสูตร
การประเมินการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการศึกษาฯ - ระเบียบข้อบังคับ
ใหม่* ขั้นตอนการขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต่อสภาเภสัชกรรม
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม 58/2560 เรื่อง ปรับปรุงแบบประเมินสถาบันฯ และ แบบเพื่อขอความเห็นชอบหลักสูตรฯ_ปรับปรุง 21 พ.ย. 2560
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2561
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 43/2558 เรื่องการรับรองปริญญาเภสัชศาสตร์จากผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากต่างสถาบันในต่างประเทศ
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 24/2558 เรื่องโครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
ใหม่* ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 7/2558 เรื่องครุภัณฑ์พื้นฐานสำหรับการจัดการหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี (ฉบับแก้ไข)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 20/2558 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ พ.ศ. 2558
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยข้อจำกัดและเงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2561
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 65/2561 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 66/2561 เรื่อง แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ (กศภ.2 และ กศภ.4) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561)
ขั้นตอนการขอรับรองปริญญา สำหรับผูัสำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์บัณฑิต จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. ๒๕๕๖
แบบกศภ.4_ฉบับปรับปรุง 20 กรกฎาคม 2558
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2557
ประกาศสภาเภสัชกรรม ที่ 6/2557 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2557
ประกาศสภาเภสัชกรรมที่ 14/2556 เรื่องการเทียบเท่าชื่อหลักสูตรหรือสาขาหลักวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม หรือเภสัชกรรมศาสตร์หรือเภสัชศาสตร์ กับ เภสัชอุตสาหการ
ประกาศสภาเภสัชกรรม เรื่องการสอบความรู้ฯ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาฯ ชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 6
ที่ 13/2556 เรื่องเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม สาขาเภสัชอุตสาหการ ของสภาเภสัชกรรม พ.ศ.2556
ที่ 12/2556 เรื่องปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2556
ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการเพิกถอนการรับรองปริญญาของสถาบันการศึกษาทางเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับสภาฯ ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือ วุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551
ที่ 34/2555 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ที่ 33/2555 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ที่ 30/2555 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาตร์บัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2556
ที่ 18/2555 เรื่อง สมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศาตรบัณฑิต สภาเภสัชกรรม
ที่ 12/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตและเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
ที่ 4/2555 เรื่อง โครงสร้างหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตร 6 ปี คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ที่ 31/2554 เรื่อง สถาบันการศึกษาเภสัชศาตร์ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ปีการศึกษา 2555
ที่ 26/2554 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานแหล่งฝึกปฎิบัติงานวิชาชีพ คณะกรรมการการศึกษาเภสัชศาสตร์ สภาเภสัชกรรม
ที่ 17/2554 เรื่อง ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองฯ ปีการศึกษา 2555
คณะกรรมการศึกษาฯ - เอกสารดาวน์โหลด
ใหม่* ขั้นตอนการขอรับรองปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาเภสัชศาสตร์จากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
ใหม่* การปรับปรุงแบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันฯ และแบบประเมินเพื่อเห็นชอบหลักสูตรฯ (21 พ.ย.2560)
ใหม่* กศภ.2 แบบประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์_ปรับปรุง 21 พ.ย. 60
ใหม่* กศภ.4 แบบประเมินเพื่อเห็นชอบเภสัชศาสตรบัณฑิต_ปรับปรุง 21 พย 60
ใหม่* ตารางบันทึกข้อมูลนิสิตนักศึกษา ของหลักสูตรที่ได้รับรองปริญญาจากสภาเภสัชกรรม
แบบบันทึกข้อมูลอาจารย์ประจำสถาบัน
คู่มือการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม (Professional Pharmacy Practice) ของสภาเภสัชกรรม ฉบับแก้ไขปรับปรุง พ.ศ. 2549
คำขอฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชกรรม
กศภ.3 แบบคำขอความเห็นชอบหลักสูตรเภสัชศาสตร์
กศภ.1 แบบคำขอรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์
คำขอการรับรองปริญญา