มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
ใหม่* Logo 30 ปี สภาเภสัชกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
งานการศึกษา
แบบฟอร์มอื่น
 

ร่วมเฉลิมฉลอง 30 ปี สภาเภสัชกรรม วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 "TOGETHER"  

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 5/4/2567 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* คณะเภสัชศาสตร์ 20 สถาบันที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรองปริญญา ปีการศึกษา 2567
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้น ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2/2566
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึงสมาชิก กรณี การรับรองโปรแกรมประยุกต์รองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
สมาชิกถาม สภาเภสัชกรรมตอบ กรณีการรับรอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการทางเภสัชกรรมทางไกล
ความเห็นสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับคำสั่งของศาลปกครองกลาง ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดอาการน้อย (กลุ่มผู้ป่วยสีเขียว) รับยารักษาตามอาการ ณ ร้านยาใกล้บ้าน ดูแลให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร (14 ส.ค. 2565)
วิธีการเก็บหน่วยกิตชดเชย สำหรับผู้ที่มีหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องรวม 5 ปี ไม่่เป็นไปตามเกณฑ์ และ/หรือ หน่วยกิตรายปีไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
ใหม่* วิทยาลัยเภสัชบำบัดฯ รับสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับหนังสืออนุมัติฯ สาขาเภสัชบำบัด ปี พ.ศ. 2567
ใหม่* นายกสภาเภสัชกรรม และสมาคมชมรมต่าง ๆ เข้าพบปลัด สธ. หารือเรื่องความก้าวหน้าด้านวิชาชีพของเภสัชกรภาครัฐ เสนอพิจารณาเรื่อง การเลื่อนไหลถึงระดับชำนาญการพิเศษเช่นเดียวกับวิชาชีพอื่น
ใหม่* สภาเภสัชกรรมร่วมส่งเสริมผลักดันบทบาทงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล งานเภสัชกรรมชุมชม
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.