มุมดาวน์โหลด
ใหม่* งานทะเบียนและใบอนุญาต
การประชุมเชิงปฏิบัติการ สำนักงานรับรองร้านยาคุณภาพ
แบบฟอร์มอื่น
งานการศึกษา
 

งานสัปดาห์เภสัชกรรมประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-29 กันยายน 2566 ภายใต้คำขวัญ “We care for everyone เราห่วงใยทุกคน” 

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22/9/2566 เวลา 16.30 น. >> คำแนะนำการตรวจสอบรายชื่อ
1. การค้นหาด้วยเลขที่ใบอนุญาต ให้กรอกเฉพาะตัวเลข
2. การค้นหาด้วยชื่อหรือนามสกุล ใช้ตรวจสอบรายชื่อเท่านั้น
ข่าวประกาศที่สำคัญ
ใหม่* รายชื่อเภสัชกรผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรม (สาขาเภสัชกรรมปฐมภูมิ) รุ่นที่ 2-2566
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเภสัชกรรมระยะสั้นไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ที่สภาเภสัชกรรมให้การรับรอง ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2566
ขั้นตอน การขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
สารจากนายกสภาเภสัชกรรม ถึงสมาชิก กรณี การรับรองโปรแกรมประยุกต์รองรับการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy)
สมาชิกถาม สภาเภสัชกรรมตอบ กรณีการรับรอง โปรแกรมประยุกต์สำหรับบริการทางเภสัชกรรมทางไกล
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล (Telepharmacy) รุ่นที่ 3
ความเห็นสภาเภสัชกรรมเกี่ยวกับคำสั่งของศาลปกครองกลาง ในกรณีที่ศาลมีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนพิพากษา
จดหมายเปิดผนึกสภาเภสัชกรรม กรณีที่ปรากฎเป็นข่าวพาดพิงให้เข้าใจผิดว่า มีเภสัชกรเข้าไปมีส่วนพัวพันการกระทำความผิดฯ
ปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิตที่สภาเภสัชกรรม ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิกของสภาเภสัชกรรม ปีการศึกษา 2566
ขั้นตอน การต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผ่านระบบ E-service
ข่าวประชาสัมพันธ์
ร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ สปสช.